15.4.24 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Наредба за насърчаване на инвестициите е общ. значение в Общ. П. Тръмбеш и издаване на сертификати за инвестиция клас В

12.4.24 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Полски Тръмбеш

15.3.24 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията...

15.3.24 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Общ. съвет П. Тръмбеш, неговите комисии и...

10.11.23 СЪОБЩЕНИЕ Относно: Определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2024 г.

18.7.23 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълн. на „Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено...

30.6.23 Общински съвет - Полски Тръмбеш открива процедура за определяне на 1 брой съдебен заседател за Окръжен съд - Велико Търново

20.2.23 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и йени на услугите...

17.3.23 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Приемане на Наредба за специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли

18.11.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за отмяна на Наредба за управление на общинския дълг на Общ. П. Тръмбеш и приемане на...

10.10.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Общ. П. Тръмбеш

22.8.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Допълнение на Наредба за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото ...

18.4.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на...

 

5.4.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Допълнение и изменение в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за...

5.4.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на ...

23.2.22 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество...

21.4.21 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на ...

17.2.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ...

17.2.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълн. на Нар. 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията...

11.1.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение на Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на територията на Общ. П. Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата