14.11.16 СПРАВКА Днес, 14.11.2016г. долуподписаните Емил Цонев-главен секретар на Общ.П.Тръмбеш, Йордан Атанасов-юрисконсулт

19.10.16 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Нар. за водене на регистър на общ. детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

18.10.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Нар. за усл. и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на в Общ.П.Тръмбеш

12.10.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА От: Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш ОТНОСНО Приемане на Проект за промени в Нар. №1 за опазване на обществения ред ...

5.10.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА От Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш Относно: Нар. за изм. и доп. на Нар. за усл. и реда за съставяне на бюдж. прогноза за ...

2.9.16 Докл. записка от Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш ОТНОСНО:Отмяна и изменен. на разпоредби на Нар. №1 за осигуряване на обществения ред...

2.9.16 Докл. записка от Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш ОТНОСНО: Приемане на Наредба за символиката, знаците, отличията и наградите на Общ.П.Тръмбеш

2.9.16 Проект НАРЕДБА за символиката, знаците, отличията и наградите на Общ. П. Тръмбеш

01.09.16 ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛН. НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ...

17.8.2016 ДОКЛ. ЗАПИСКА От Г. Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш Относно:Допълн. и измен. в Нар. №22 за определяне на размера на местните данъци...

30.06.2016 ДОКЛ. ЗАПИСКА от М.Йорданова ОТНОСНО:Измен. и допълн. на Правилник за организ. и дейността на Общ. съвет П.Тръмбеш, неговите комисии и ...

5.7.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА относно Приемане на пром. в Нар. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ. имущество

29.1.16 Проект за изм.и доп. на наредба за РПУРОИ

29.1.16 Проект за изменеие и допълнение на наредба за горите

29.1.16 Проект за наредба за търговските дружества

29.1.15 Проект за изм.и доп. на наредба 24

29.1.16 Проект за изм.и доп. на наредба 10

4.1.16 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш относно; Изменение и допълнение на Наредба № 22

4.1.2016 ДОКЛ. ЗАПИСКА от Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш относно: Изменение и допълнение на Наредба №14

12.5.15 ДОКЛ. ЗАПИСКА от Г.Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш ОТНОСНО:Приемане на Проект на Нар. за овладяване популацията на безстопанствените кучетата

08.05.15 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на пром. в Нар. за реда и усл. за поставяне, функцион. и премахване на преместв. обекти за търг. и др...

20.4.15 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на пром. в нар. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на...

15.4.15 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за определяне на баз. цени при договаряне и търгове за отдаване под наем на общ. имоти

30.12.14 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци

30.12.14 Проект за изменение и допълнение на Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на територията на Общ.П.Тръмбеш

2.12.14 ДОКЛАД от Георги Чакъров-Кмет на Общ.П.Тръмбеш относно:Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14

09.09.14 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно:Проект за изменение и допълнение на Наредба №14

02.07.2014 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №22

02.07.2014 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №14

14.05.2014 Проект за изм. и доп. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Общ.П.Тръмбеш

01.04.20014 Проект на Наредба за реда и условията за поставяне, функциониране и премахване на преместваеми обекти

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Нар.№14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ за изменение и допълнение на Нар. № 22 за определяне на размера на местните данъци на територията на общината

ПРОЕКТ за Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината

Д О К Л А Д относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Полски Тръмбеш

Наредба за управление на общинските пътища на територията на общ.П.Тръмбеш

Извършва промени по Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината от 01.04.2013 г.

ПРОЕКТ за изменение на „Наредба за гробищните паркове на територията на общ.П.Тръмбеш”

ПРОЕКТ на нар. за изменение и допълнение на Наредба за определяне на базисни цени при договаряне и търгове за отдаване под наем на общ. имоти и вещи

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата