🌊 Водоснабдителни мрежи и водоизточници:

Водоснабдяването на населените места в общината се осъществява чрез поддържане и експлоатация на 18 основни помпени станции, три от които са възлови системи, получаващи вода от няколко водоизточника и захранващи по две, три населени места, 11 бункерни станции, 20 дренажа, 5 каптажа, 13 шахтови кладенеца и 71.3 км външни и 296 км. вътрешни водопроводни мрежи.
Водните ресурси на общината се състоят от повърхностни и подпочвени води. Важно място заема р.Янтра, образуваща множество меандри на територията на общината. Водосборния басейн на реката е 86 кв.км.
Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от ненапълно проучени подпочвени води.

🏘 Канализационни мрежи:

Добре благоустроеното населено място е необходимо да бъде снабдено, не само с питейна вода, удобни жилища и пътища, но и с канализационна система, която да отвежда използувани и замърсени води извън населеното място.
Строителството на канализацията в гр.П. Тръмбеш е започнало през 1974 година и продължава досега на етапи, съобразно отпусканите средства за тази цел. Към момента са изградени около 83% от цялата мрежа и главния колектор, който е заустен в р.Янтра.

🌉 Пътна мрежа:

Общината се обслужва от два пресичащи се републикански първокласни пътя, републикански пътища от трети клас и общинска пътна мрежа.
Дължината на първокласните пътища е 32.77 км. Пътищата от ІІІ клас са 80.85 км, а общинските пътища - 37.69 км.
Гъстотата на пътищата от І и ІІІ клас (226.6 км/1000 кв.км) е по-висока от средната за областта (160.2 км/1000кв.км) и над два пъти по-висока от средната за страната.(120.2км/1000кв.км).
Единият от първокласните пътища І-5, Русе - Велико Търново, е международен транспортен коридор - МТК № 9 и се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север - юг.
Другият първокласен път І-3, Бяла - Плевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток - запад.
В общината преобладава третокласна пътна мрежа ( 53% от общата дължина на пътищата), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

🎰 Железопътен транспорт:

Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Горна Оряховица - Русе.
Общата дължина на текущия железен път е 17.5 км.
Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.


🗲 Енергийни мрежи и системи:


Община Полски Тръмбеш се захранва от Ел.снабдителен район-Горна Оряховица, като само две села - Иванча и Обединение, се снабдяват с ел.енергия от съседната Павликенска община.
Градът е захранен пръстенообразно с кабелна мрежа 20 кV, което гарантира висока сигурност на ел.захранване.

🏗 В общината съществуват следните мрежи и съоръжения:

- Подстанция ВН - 290 кw;
- Електропроводи ВН - 290 км;
- Кабели ВН - 16 км;
- Въздушни мрежи НН - 274 км;
- Осветителни тела - 4500 бр.
- Трафопостове на ел.снабдяване - 115 бр;
- Заводски трафопостове - 47 бр.

📶 Телефонни съобщения:

На територията на общината има изградени 12 броя автоматични телефонни централи с общ капацитет 8 000 поста, които обслужват всички населени места в община Полски Тръмбеш. В почти всички населени места има свободен капацитет от постове.
В близките години се предвижда пускането на цифрови телефони, първоначално за града, а в последствие и в селата на селищната система. През територията на общината преминават 2 бр. главни оптични телефонни кабели от националната оптична мрежа. Използването им в бъдещото развитие на телекомуникационните връзки на общината ще допринесе още повече за повишаване качеството на този вид услуги за бизнеса и населението.
Пощенската система на територията на общината е добре развита. Тя обхваща 15 броя пощенски станции, които обслужват цялото население.
Всички населени места имат ефирно покритие с радио и телевизионен сигнал, като покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100 % за територията на цялата община. Има кабелна телевизия, покриваща цялата територия на град Полски Тръмбеш и част от останалите населени места от общината.
Територията на общината има покритие с мобилни комуникации на операторите Мобилтел, Глобул и Вивател.


🏡 Газификация:

Град Полски Тръмбеш се намира на около 5 км. северно от северния полупръстен на националната газопреносна система. Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и една от седемте компресорни станции попада в землището на с. Полски Сеновец, което е предпоставка за бъдещо газифициране на населени места от общината.
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата