Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Заверка на адресна карта за настоящ адрес и заявление за постоянен адрес. 1. Заявление за ПА-образец;
2. Адресна карта-образец;
3. Български личен документ;
4. Квитанция за платена такса;
6.00 лв. веднага Заявление за ПА
Адресна карта за НА
II. Окомплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство. 1. Заявление от лицето или от наследниците;
2. Копие от акт за раждане и стар семеен регистър;
3. Документ за идентичност и изселнически паспорт;
4. Препис от семеен регистър от РТурция;
5. Вносна бележка за внесена такса към МП;
20.00 лв. до 7 дни от датата на раждането Искане
III. Издаване на Дубликати на удостоверение за раждане или за сключен граждански брак. Препис извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ). 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса;
8.00 лв. до 1 ден Искане
IV. Издаване на документи по ГС за чужбина: удост. за раждане; за граждански брак; смърт и др. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина. 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса;
10.00 лв. до 1 ден Искане
V. Издаване на препис или заверени копия по ГС. 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса;
6.00 лв. до 1 ден Искане
VI. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал. 1. Декларации от встъпващите в брак-образец;
2. Медицински свидетелства на встъпващите в брак;
3. Български лични документи на встъпващите в брак;
4. Български лични документи на двама свидетели;
5. Разрешение от Районния съд - за лица от 16 до 18 години;
Безплатна услуга - без извършване на ритуал до 3 дни Заявление
Декларации
VII. Съставяне на акт за смърт и препис от акт за смърт 1. Съобщение за смърт, изготвено от компетентно лице;
2. Български лични документи на починалото лице;
3. Български личен документ на обявителя;
Без такса до 1 ден
VIII. Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина;
(Вкл. т. 9 от 03 ОПК - 03)
/Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина/
1. Заявление - образец;
2. Акт за гражданско състояние от чужбина, преведен и легализиран и с нотариална заверка на подписа на преводача;
3.Български личен документ;
4. Документи за индентичност на имената на лицата от чужбина (при необходимост).
Без такса до 7 дни Искане
IX. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
/Издаване на удостоверение за семейно положение/
1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса.
6.00 лв. до 1 дeн Искане
X. Издаване на удостоверение, че не е съставен  акт за раждане, акт за граждански брак и акт за смърт 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса.
6.00 лв. до 1 дeн Искане
XI. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса.
6.00 лв. до 1 дeн Искане
XII. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 1. Искане - образец;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса.
6.00 лв. до 1 дeн Искане
XIII. Издаване на удостоверение за наследници; 1. Искане с посочени данни за наследниците на починалия, като се подава от наследник или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса;
8.00 лв. до 3 дни Искане
XІV. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи; 1. Искане - образец с приложен документ от нотариус за избрания режим на имуществени отношения;
2. Български личен документ;
3. Квитанция за платена такса.
10.00 лв. до 1 дeн Искане
Отдел „Канцелария, ЕСГРАОН и Архив”
Отдел “Бюджет и местни приходи”
Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 от ДОПК) 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
10.00 лв. до 1 ден Искане
за издаване на документ
II. Издаване на удостоверение за декларирани данни. 1. Заявление - образец;
2. Квитанция за платена такса.
5.00 лв. до 1 ден Заявление
III. Издаване на копие от подадена данъчна декларация. 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
.
5.00 лв. до 1 ден Искане
за издаване на документ
IV. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата,
/Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 2 от ЗМДТ (в сила от 01.01.2005г.), данък върху наследство не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения. Тези лица не подават декларация, не дължат данък върху наследство и на тези лица не се издава удостоверение за платен данък върху наследство/;
1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
5.00 лв. до 1 ден Искане
за издаване на документ
V. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
5.00 лв. до 1 ден Искане
за издаване на документ
VI. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.

5.00 лв. до 1 ден Искане
за издаване на документ
VII. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
15.00 лв. до 5 дни Искане
VIII. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.
10.00 лв. до 5 дни Искане
IX. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 1. Искане - образец;
2. Квитанция за платена такса.

3. За нез. строителство декларация по чл. 14 от ЗМДТ и констативен протокол удостоверяващ степента на завършеност на строежа.
4. За данъчна оценка на земеделски земи, удостоверение за характеристики на поземления имот;
10.00 лв. до 5 дни Искане
1. Процедура по предоставяне на административна услуга от отдел „Бюджет и местни приходи“ /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/: Искането се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно до Община Полски Тръмбеш, отдел „Бюджет и местни приходи“. В зависимост от вида данъчна оценка, към искането се прилагат следните документи:
1. Към всички видове искания за данъчни оценки се прилагат копия от документи удостоверяващи собственост. Изключение правят единствено случаите, в които лицето изрично упоменава, че желае удостоверението да бъде издадено по декларирани и/или вече въведени в информационния масив данни;
2. Към искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство е необходимо да се приложи попълнена декларация по образец по чл.14 от ЗМДТ с описание на сграда/и и/или обект/и предмет на искането и констативен протокол, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано то 3 месеца преди датата на искането.
3. Към искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи е необходимо да се приложи актуално удостоверение за характеристики за поземления имот- земеделска земя;
4. Към искане за издаване на данъчна оценка на основание чл.3 от Приложение №2 от ЗМДТ е необходимо да се приложи попълнена декларация по образец чл.14 от ЗМДТ за целите на данъчна оценка и оригинал на съдебно удостоверение за снабдяване с удостоверение за данъчна оценка или оригинал на издадено удостоверение от нотариус, в случаите за отваряне на завещание.

Начини на заявяване на услугите:
• Със заявление на гише в отдел „Бюджет и местни приходи“
• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление по електронна поща
• Със заявление по пощата
• Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Информация за предоставяне на услугите по електронен път:
• Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.trambesh.eu;
• Интернет адрес за служебно заявяване - obshtina_pt@abv.bg;
• Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност - в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга - квалифициран електронен подпис.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• Издадените до 30.06.на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл.264, ал.1 от ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му.
• Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
• За всички други удостоверения, издавани от отдел „Б и МП“ няма законово регламентиран срок.

Начини на получаване на резултата от услугите:
• На място в Центъра за административно обслужване
• Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
• По електронен път на e-mail

Услугите могат да бъде заплатени по един от следните начини:
• На гише в административно звено за обслужване в брой
• По банков път
• На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.
Отдел “Общинска собственост”
Административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка 1. Заявление-образец;
2. Попълнена молба-декларация -2 екземпляра
3. Квитанция за платена такса;
4. Скица - издадена от отдел „Устройство на територията” или АГКК;
5. Удостоверение за наследници-при нужда;
6. Данъчна оценка-издадена от отдел „Б и МП”;
7. Други документи имащи отношение по доказване на собствеността.
20.00 лв. до 7 дни Заявление
Административните услуги, извършвани в „Център за административно обслужване”
към Община Полски Тръмбеш
Отдел “Регионална политика, програми и проекти и обществени поръчки”
Вид на извършваната административна услуга Необходими документи Такса Срок за изготвяне Изтегли бланка
I. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 1. Заявление-образец;
2. Списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници ;
3. Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство то да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация, когато превозното средство не е собственост на търговеца;
4. Списък с данни на лицата, които ще извършват таксиметровия превоз
Квитанция за платена такса.
100.00 лв. до 14 дни Заявление - образец
II. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 1. Списък на превозните средства, с които търговецът ще извършва таксиметров превоз на пътници ;
2. Списък с данни на лицата, които ще извършват
10.00 лв. до 14 дни Заявление - образец
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата