Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна България. На изток граничи с общините Бяла и Стражица, на юг с община Горна Оряховица, на запад с община Павликени и на север с община Свищов.
Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Тя заема 0.40% от територията на страната и 9.8% от Великотърновска област.
Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд - 391.4 кв. км., фонд населени места - 25.2 кв. км. , горски фонд 38.7 кв. км., водни течения и площи - 6 кв.км, територии за транспорт - 2.3 кв.км.
Общината обхваща един град и четиринадесет села: град П.Тръмбеш и селата Вързулица, Иванча, Каранци, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Раданово, Страхилово и Стефан Стамболово.
Общинският център отстои на 45 км. от град Свищов, на 36 км. от град Велико Търново, на 35 км. от град Павликени, на 33 км. от град Горна Оряховица, на 22 км. от град Бяла и на 40 км. от град Стражица.
За името на Полски Тръмбеш има няколко предположения. Едно от тях е свързано с думите “тръни” и “беше”, поради характера на местността. Друго предположение е, че името произлиза от турската дума “тремпе” - тъпан за разгласа. Селището е обявено за град през 1964 година.
Населението на Община Полски Тръмбеш към 2004 г. е 18 369 души, като в общинския център живеят 5 759 д. (31.2 %), а в селата 12 610 д. ( 68.8%).
Според броя на населението си, община Полски Тръмбеш се включва към групата на общините в страната с население от 10 000 до 30 000.
Човешките ресурси със своите количествени и качествени характеристики са част от цялостното социално-икономическо развитие. Съхраняването на населението, постепенното забавяне динамиката на негативните демографски процеси и създаването на условия за подобряване на качествените характеристики на възпроизводство на населението е основна цел в развитието на общината.
Преобладаващият релеф на общината е равнинен. В източната част той преминава в хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 30 до 360 метра, като най-ниската кота е по поречието на река Янтра.
Особеностите на релефа, преминаващите през общината р. Янтра и р. Елия, са условия за развитие на селскостопанска, промишлена, транспортно-съобщителна и комуникационна дейност.
Запасите от полезни изкопаеми са ограничени, няма открити залежи от подземни природни богатства. Единственият природен запас са откритите до общинския център залежи на доброкачествена мергелна глина.
В селата Каранци, Обединение и Полски Сеновец има разкрити кариери за добив на строителен камък, които към настоящия момент не се експлоатират.
Речното корито на р. Янтра е източник на инертни материали - чакъл и пясък, намиращи приложение в строителството.
Ограничените и недостатъчни водни ресурси на общината се състоят от повърхностно течащи и подпочвени води. Важно място заема р. Янтра с притока си р. Елия. По поречието й са изградени помпени станции. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км.
Голяма част от водния баланс на общината е осигурен от не напълно проучени подпочвени води. В общината има разкрити източници на дълбоко подпочвени минерални води с хипотермален произход. Температурата им се движи между 44оС и 47оС, а общата минерализация е 3.5 - 5.7 г. в литър вода. В западната част на град Полски Тръмбеш се намира сондаж за минерални води. Изградените сгради и съоръжения на “Минерален извор и бани - лятна къпалня” са с площ 2872 кв.м.
 
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата