ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН
Кмет на Община Георги Чакъров 06141/4149
Зам. Кмет Назиф Кадир 06141/4144
Зам. Кмет Росен Русанов 06141/4143
Секретар  на Община Снежанка  Стефанова 06141/4145
Главен архитект Станимир Величков 06141/4113
Техн.с-к орг. въпроси Кмет   06141/4142
Централа Деловодство   06141/4141
Председател Общински съвет Маринета Йорданова 06141/4117
Техн. с-к орг. въпроси ОбС и ПК   06141/4118
Обща администрация - Дирекция "Бюджет, финанси и административна дейност"
Отдел "Бюджет и местни приходи"
Н-к отдел "Б и МП" Красимира Великова 06141/4131
Данъчни инспектори   06141/4132
Отдел "Счетоводство"
Н-к отдел "Счетоводство", гл. счетоводител Мая Спирдонова 06141/4127
Старши счетоводители   06141/4130
Старши счетоводители   06141/4120
Ст. спец. Касиер-счетоводител     06141/4147
Ст. специалист ЧР   06141/4128
Отдел "Канцелария, ЕСГРАОН и Архив"
Н-к отдел “Канцелария , ЕСГРАОН и АРХИВ" Дарина Ангелова 06141/4124
Ст.спец. ЕСГРАОН   06141/4124
Отдел "Управление при кризи и ОМП"
Н-к отдел „У-ние при кризи и ОМП“ Велко Великов 06141/4112
Ст.специалист "ГЗ" Костадин Костадинов 06141/4115
Ст. спец."РП и ИО" Милен Вълчев 06141/4110
Специализирана администрация-Дирекция "Устройство на територията, общ. собственост и регионална политика"
Отдел "Регионална политика, програми, проекти, обществени поръчки"
Н-к отдел "РП, ПП, ОП" - юрист Катя  Илиева 06141/4111
Гл. Спец. програми и проекти Стефка Буюклиева 06141/4133
Отдел "Устройство на територията"
Н-к отдел "УТ" Мариана  Георгиева 06141/4111
Гл. експерт УТ   06141/4114
Ст. Спец. Стр. техник   06141/4114
Еколог   06141/4114
Отдел "Общинска собственост"
Началник отдел "ОбС" Николай Буюклиев 06141/4146
Ст. спец. "ОС"   06141/4119
Ст. спец. "ОС"   06141/4123
Отдел "Социална политика, образование, култура"
Началник отдел "СП, О, К" Николинка  Генова 06141/4121
Гл. спец. образование 06141/4125
Секретар на МКБППМН   06141/4110
Кметство Климентово - Кмет Стоян Ангелов 06141/59-59
     Технически сътрудник в кметство   06141/59-59
Кметство Иванча - Кметски наместник Тихомир Цачев 06147/26-20
     Технически сътрудник в кметство   06147/26-20
Кметство Обединение - Кмет Христо Ганев 06142/24-04
     Технически сътрудник в кметство   06142/24-04
Кметство Страхилово - Кмет Николай Димитров 06145/20-20
     Технически сътрудник в кметство   06145/20-20
Кметство Масларево - Кмет Виолетка Йорданова 06143/22-32
     Технически сътрудник в кметство   06143/22-32
Кметство Павел - Кмет Ирена Трендафилова 06148/22-60
     Технически сътрудник в кметство   06148/22-60
Кметство Вързулица - Кметски наместник Генчо Йорданов 06143/22-32
     Технически сътрудник в кметство   06143/22-32
Кметство Каранци - Кметски наместник Денка Георгиева 061406/220
Кметство Орловец - Кмет Виолета Маринова 061403/260
     Технически сътрудник в кметство   061403/260
Кметство Раданово - Кмет Йордан Йорданов 06141/69-53
     Технически сътрудник в кметство   06141/68-39
Кметство Петко Каравелово - Кмет Светослав Щирков 061405/220
     Технически сътрудник в кметство   061405/231
Кметство Полски Сеновец - Кмет Красимир Колев 06146/28-62
     Технически сътрудник в кметство   06146/28-62
Кметство Куцина - Кмет Тихомир Маринов 06149/35-20
     Технически сътрудник в кметство   06149/35-20
Кметство Стефан Стамболово - Кметски наместник Александър Коев 061402/260
Оператор сигурност/оперативен дежурен   06141/4116
Администратори общински хотел   06141/69-80
Домашен социален патронаж   06141/68-23
Клуб на пенсионера   06141/68-89
Център за обществена подкрепа   06141/69-34
Център за социална рехабилитация и интеграция   06141/68-89
Исторически музей - Директор Христо  Харитонов 06141/67-23
Факс: 69-54; централа: 41-41, 41-42, 0884 608 475, тел. код на гр. Полски Тръмбеш-06141
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата