12.3.23 Общ. П. Тръмбеш успешно приключи изпълнението на проект „Патронажна грижа + в общ. П. Тръмбеш” по процедура BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа +

21.1.19 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ: „Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода” , гр. Полски Тръмбеш

Наименование на проекта:” Основен ремонт на ЦДГ гр.Полски Тръмбеш”

Наименование на проекта:” Основен ремонт на ЦДГ гр.Полски Тръмбеш”
Проекта е изпълнен по програма “Красива България” през 2006 г.
Основни дейности:
-ремонт покривна конструкция;
-Демонтаж на стари прозорци и външни врати и монтаж на нови алуминиеви прозорци и врати;
-Изкърпване , шпакловка и боядисване на рамки около прозорци и врати;
-Боядисване на фасадните стени и други елементи на фасадата.
Постигнати резултати Създаване на добра социална среда на децата за протичане на нормален учебно възпитателен процес.
Намален брой на отсъстващите поради здравословни проблеми от ЦДГ.
Стойност на проекта - 149 938 лв.

Наименование на проекта: „Център за предоставяне на алтернативни услуги за деца и семейства в нужда”

Наименование на проекта: „Център за предоставяне на алтернативни услуги за деца и семейства в нужда”
Обща цел: Подобряване условията на живот на деца и семейства в нужда в община Полски Тръмбеш, чрез предоставяне на алтернативни услуги в социалната, психологическата и образователната сфера.
Конкретни цели:
1. Предоставяне на подходяща специализирана помощ за работа с деца и семейства в нужда.
2. Изграждане на умения за търсене на  специализирана помощ от децата и семействата в нужда;
3. Намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции;
4. Увеличаване броя на реинтегрираните деца
5. Обучение на приемни семейства и кандидат осиновители;
6. Намаляване броя на децата, отпаднали от училище;
7. Намаляване броя на противообществените прояви;
8. Осигуряване подкрепа на семейства в неравностойно положение при отглеждането и възпитанието на децата;
Стойност на проекта -  196 507 лв.

Обект: “Дом за интеграция на младежи с. Раданово”

Обект: “Дом за интеграция на младежи  с. Раданово”
Финансираща организация - Социално инвестиционен фонд към министерство на труда и социалната политика
Изпълнени са следните дейности:
Извършване на довършителни строителни и монтажни работи  по части архитектура, конструкции, електро, В и К  и отопление и вентилация на сградата предназначена за дом за интеграция  на младежта.
Постигнати резултати: Създаване на средище за всестранно и качествено задоволяване на културните потребности на населението. Налице условия за образование и възпитание, професионално и културно развитие на младежта.
Стойност на проекта - 214 787 лв.

Наименование:”Билингвизмът като предимство”

Наименование:”Билингвизмът като предимство”
Одобрен и финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН
Продължителност - 1 година
Основна дейност : Обучение на Деца от турския етнос в гр. Полски Тръмбеш на възраст между 4,5 г. и 7 г., невладеещи или слабо владеещи българския език
Основни цели:
1. Усвояване на знания и практически умения по български език.
2. Адаптиране на децата към условията на учебен труд.
3. Вследствие на овладяната “комуникативна компетентност”, активно включване в конкретни комуникативно-речеви ситуации.
4. Преодоляване на бариерите, характерни за представителите на етническите малцинства - езикова, психологическа, идентификационна.
5. Успешно интегриране на децата в българското общество.
Стойност на  проекта - 24 510 лв.

Наименование на проекта: “Схема за рехабилитация и възстановяване след наводненията”

Наименование на проекта: “Схема за рехабилитация и възстановяване след наводненията”
Община Полски Тръмбеш и Изпълнителна агенция “ФАР” при Министерството на регионалното развитие и благоустройството сключиха договор за изпълнение на обект “Възстановяване на отводнителен канал в с. Климентово, общ. Полски Тръмбеш”.
Продължителност - 8 месеца.
Партньор на Община-Полски Тръмбеш при реализирането на настоящия проект е Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Велико Търново.
Основни дейности в изпълнение на проекта:
1. Изграждане на стоманобетонов отводнителен канал;
2. Почистване селското дере и част от р. Елия.
Стойност на  проекта - 319 000 евро

Обект: “Преустройство на І етаж от от старо СОУ гр. Полски Тръмбеш за общински музей”

Обект: “Преустройство на І етаж от  от старо СОУ гр. Полски Тръмбеш за общински музей”
В началото на 2007 г. Община Полски Тръмбеш със собствени средства възложи изпълнението за ремонт на сграда от старо СОУ за общински музей. Ремонтът беше извършен и на 08.09.2007 г. отвори врати Общинския Музей. Музеят се състои от шест зали. Интересното е, че в музея едва от залите е посветена на антропологията. В нея са изложени възстановки  на проф. Йордан Йорданов - почетен гражданин на Община Полски Тръмбеш.
Стойност на проекта - 106 100 лв.

Наименование на проекта: „Реконструкция и възстановяване на улични настилки в някои населени места на Община Полски Тръмбеш”

Наименование на проекта: „Реконструкция и възстановяване на улични настилки в някои населени места на Община Полски Тръмбеш” по договор №2332/24.10.2006 г. за
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие”.
Общи сведения:  Асфалтиране на общински улици в 12 населени места в Общината, като са асфалтиране изцяло 19 улици от населени места в Община полски Тръмбеш
Стойност :1 518 149 лв.
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата