Структуроопределящи отрасли на икономиката в общината са промишлеността, селското стопанство и бизнеса .
Трайна е тенденцията на увеличаване дела на частния сектор за сметка на държавния и общинския. Това предполага усилия от всички структури за развитие на сектора на малките и средни предприятия, стимулиране на местното предприемачество, укрепване на частния сектор с повишаване информираността, уменията и квалификацията на работещите в този сектор.

1. Промишленост:

Промишлеността в Община Полски Тръмбеш е представена от предприятия на хранително-вкусовата промишленост, предприятия за технологично оборудване на животновъдството и производство на машини и съоръжения за механизация на селското стопанство и цехове за производство на мебели и електроуреди.
Перспективите за нейното развитие са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите отрасли и по-пълно затваряне на технологичния цикъл между селското стопанство и преработващата промишленост.

2. Селско стопанство:
Обработваемата земя в община Полски Тръмбеш е 306 203 дка. Възстановена е собствеността върху 326 615 дка. Условията в района са подходящи за отглеждане на зеленчуци, лозови насаждения и зърнени култури.
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. Природно-климатичните условия в региона благоприятстват производството главно на зърнено-житни, технически и фуражни култури.
Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на отглеждането.
Съществува възможност за пълноценно затваряне на цикъла земеделско производство - преработваща индустрия и появата на висококачествени и конкурентноспособни на европейския пазар продукти.

Наличието на минералните водоизточници на територията на общината, чиито води са с хипотермален произход с лечебно-профилактичен ефект и изградената материална база за обслужването им, както и наличието на действащите в общината предприятия дава възможност на общината за трансгранично сътрудничество (Румъния, Гърция, Турция и други).
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата