22.12.20 ДОКЛАДНА ЗАП. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги...

21.12.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Допълн. и измен. в Нар. за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 год...

16.12.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА...

25.11.20 Доклад на временна комисия на Общински съвет - Полски Тръмбеш, избрана с решение №177 по Протокол №12/28.10.2020г. на Общински съвет - П. Тръмбеш

13.11.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общ. съвет П. Тръмбеш, неговите комисии и ...

13.11.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Общ. П. Тръмбеш

16.10.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на...

2.9.20 ДОКЛАД на Временна комисия на Общински съвет - П. Тръмбеш, избрана с Решение №129 по Протокол №9/30.07.2020г. на Общински съвет - П. Тръмбеш

26.6.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ. П. Тръмбеш

26.6.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на терит. на ...

25.6.20 ДОКЛАДНА ЗАП. ОТНОСНО: Приемане на проект за изменение и допълн. на Нар. за реда и условията за поставяне, функциониране и премахване на ...

27.3.20 ДОКЛАДНА ЗАП. oтносно: Допълнен. на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на терит. на Общ. П. Тръмбеш

13.3.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Общ.П.Тръмбеш

26.2.20 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отмяна на текст на разпоредби в чл.10, т.4 и чл.11, ал.З, т.З от Правилн. за услов. и реда за предоставяне на еднократна финансова...

19.2.19 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на терит. на Общ. П. Тръмбеш

18. 2.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Общ. П. Тръмбеш

17.01.20 Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за символиката, знаците, отличията и наградите на Общ. П. Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата