17.12.19 ДОКЛ. ЗАПИСКА за измен.е и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на терит. на Общ. П. Тръмбеш

13.11.19 Определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци за 2020 г.

13.11.19 Изменение на Наредба № 22 за определяне на размера на местните данъци на територията на Общ.П.Тръмбеш

22.7.19 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркиве и погребално-обредната дейност на територията на Общ. П. Тръмбеш

22.7.19 Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Полски Тръмбеш

16.7.19 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за управление, стопанисване и ползване на горски територии-общ. собственост на Общ.П.Тръмбеш

17.6.19 Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Общ. П. Тръмбеш

14.6.19 Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ. П. Тръмбеш

12.4.19 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на...

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата