На 03.01.2011 година Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция

На 03.01.2011 година Община Полски Тръмбеш започна изпълнението на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по договор BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001 с Договарящ орган Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова  помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца, като през 10 от тях ще се предоставят комплекса от социални услуги, предвидени в проекта.
BG 051PO001-5.2.06
  „Социални услуги за социално включване”
BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001
“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

На 31.01.2012 г. в Залата на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш от 11.00 часа ще се проведе Информационна среща, на която ще бъдат

BG 051PO001-5.2.06
  „Социални услуги за социално включване”
BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001
“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще
На 31.01.2012 г. в Залата на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш от 11.00 часа ще се проведе Информационна среща, на която ще бъдат представени резултатите от изпълнение на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по договор BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001 с договарящ орган Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 «Социални услуги за социално включване».

Във връзка с изпълнение на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”

      Във връзка с изпълнение на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по договор BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001 с Договарящ орган Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова  помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване” на 16.11.2011 година в 10,00 часа беше открита Изложба на изработените от ползвателите на социалната услуга изделия. Изложбата ще е отворена за посетители до 12,00 часа на 21 ноември 2011 г./понеделник/.
     На изложбата са показани изделия изработени в сформираните групи по арттерапия - бижута и фигури от глина, бижута от пластмасови и метални синци; великденски яйца, украсени с велинградска техника и прежда;пана от материали за рециклиране; пано от миди и пясък; рисунки върху стъклени бутилки; бутилки с канап и прежда; рисунки върху текстил и камък; китайски символи и знаци върху камъни; глаголица върху камъни.
Показани са различни видове техники - квилинг техника, пачуърк техника, декупажна техника, витражна техника. Изложени са изделия изработени с природни материали.
     В Центъра освен групите по арттерапия са сформирани и групи по трудотерапия, които участват в изложбата с изработени плетива, ушити гоблени. Изложени са снимки от групите по градинарство и кулинария.
BG 051PO001-5.2.06
 
„Социални услуги за социално включване”
BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001
“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

Във връзка с изпълнение на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”

BG 051PO001-5.2.06
 
„Социални услуги за социално включване”
BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001
“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще
     Във връзка с изпълнение на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по договор BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001 с Договарящ орган Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова  помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване” се проведоха семинари на следните теми - “Как да живеем здравословно” и “Социално подпомагане и видове социални услуги, насочени към възрастните хора”.
     За ползвателите на комплекса от социални услуги в Центъра се организираха и проведоха две екскурзии - до гр. Плевен, до Троянски манастир и Орешака.
     Беше организиран концерт посветен на жътвата и под наслов “Ден година храни”, на който възрастните хора, ползватели на социалната услуга, можаха да се насладят на танците, изпълнени от Фолклорна формация “Полянци”, на песните на певицата Катя Минчева, певческата група към Народно читалище с. Полски Сеновец.
 

Община Полски Тръмбеш изпълнява проект “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”

BG 051PO001-5.2.06
  „Социални услуги за социално включване”
BG 051PO001-5.2.06-0022-С-0001
“Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще
Община Полски Тръмбеш изпълнява проект “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, с договарящ орган Агенция за социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”.
Новата социална услуга е разкрита със Заповед на Кмета на Общината на 01.04.2011 година.
             Потребители на новата социална услуга от целевата група по проекта са:
1.Самотни хора на пенсионна възраст, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
2.Пълнолетни лица на пенсионна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
3.Пълнолетни лица на пенсионна възраст, запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни  и  социални изяви.
             Видове услуги, предоставяни в Центъра: психологически услуги; правни услуги; медицински консултации и здравна профилактика; социални консултации; арттерапия; трудотерапия.

На 28.12.2009г. Министерство на земеделието и хравите (МЗХ) и Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) подписаха договори

Проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територия на общини Полски Тръмбеш за създаване на местна инициативна група”
    На 28.12.2009г. Министерство на земеделието и хравите (МЗХ) и Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) подписаха договори с одобрените кандидати по мярка 431.2 - “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални  местни инициативни групи в селските райони”по смисъла на подхода ЛИДЕР .
    „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територия на община Полски Тръмбеш за създаване на местна инициативна група”e един от одобрените за изпълнение. Реализацията на този проект ще бъде в партньорство с ЕТ “Шанс-А- Даниела Николаева” гр.Полски Тръмбеш и Народно читалище “Отец Паисий” гр.Полски Тръмбеш.
    Целта е изграждане на Местна инициативна група (МИГ) и разработване на Стратегия за местно развитие (СМР) за територията на общината.
 

Наименование на проекта: Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Полски Тръмбеш.

Наименование на проекта: Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в община Полски Тръмбеш.
Период за изпълнение: 12 месеца
Цели на проекта: Обща цел: Развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в община Полски Тръмбеш.
Специфични цели: 1. Внедряване на електронна система за управление на документи в община Полски Тръмбеш и подобряване на административните услуги;
2. Оптимизиране на процеса на обслужване на гражданите и бизнеса на местно ниво;
3. Разширяване на предлагането на административни услуги, чрез изграждане на 14 отдалечени работни точки;
4. Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение.
Целева(и) група(и): Служителите на общинската администрация в община Полски Тръмбеш, гражданите на общината, представители на бизнеса.
Основни дейности:
1. Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и разработване на бъдещ модел за оптимизация на процесите на обслужване,
2. Внедряване на електронна система за управление на документи
3. Провеждане на обучение на представители на общинската администрация за работа с електронната система за управление на документи

Оперативна програма “Административен капацитет”

Оперативна програма “Административен капацитет”
Приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление.”
Подприоритет: 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число, чрез развитие на електронното управление”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/3.1-02
Проект: „Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в Община Полски Тръмбеш”
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ А 09-31-9 С/12.06.2009

Наименование на проекта: “Да подадем Ръка”.

Наименование на проекта: “Да подадем Ръка”.
Финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Основни дейности по проекта : Осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници, провеждане на обучение, предоставяне на социални услуги.
Обща стойност на проекта - 46 972, 64 лв.

Наименование на проекта: “Полски Тръмбеш и Кумпана - партньори за устойчиво местно и трансгранично икономическо развитие”

Наименование на проекта: “Полски Тръмбеш и Кумпана - партньори за устойчиво местно и трансгранично икономическо развитие” BG 2005/017-455.01.02.01.05.
Финансиран по програма ФАР..
Проектът се изпълнява от Община Полски Тръмбеш - България, партньор Община Кумпана - Румъния.
Основна дейност на проекта:
Туризъм  и предприемачество за местно икономическо развитие и трансгранично сътрудничество между Полски Тръмбеш и Кумпана, Румъния
Стойност на проекта - 358 632 лв.
www.trambesh-cumpana.org

Проект: “Полски Тръмбеш и Лехлиу-Гара - партньорство за местно трансгранично икономическо развитие”

Проект: “Полски Тръмбеш и Лехлиу-Гара - партньорство за местно трансгранично икономическо развитие”, BG 2005/017-455.01.03.01.01.
Информация за общината парнтьор на Община Полски Тръмбеш  - Лехлиу гара - Румъния  През 1878г. село Лехлиу гара е обявен за град. Градът се намира са на магистралата Букурещ - Констанца и е на 60 км. от Букурещ. Общината е съставена от 1 град и 2 села с обща площ 80 000 дка. Жителите на общината са 6728.  Общината се състои  от 1 град - Лехлиу гара и 2 села - Разван и Бузвен.  В община Лехлиу гара функционират 4 образователни единици : 1 гимназия и 3 детски градини.
основни дейности по проекта:
1. Изучаване на бизнес потенциалите в двата региона за по-нататъшното насърчаване и участие в социалното и трансграничното сътрудничество между България и Румъния на местна ниво.
2. Създаване на устойчива основа за развитие на предприемачеството в Общините-партньори и трансграничния регион.
3. Разработване на Съвместна стратегия за икономическо развитие.
4. Засилване възможностите на местните общности от двата региона за стратегическо планиране и развитие на съвместни публично-частни партньорства.
5. Насърчаване на културните и артистичните дейности на младите хора от двете общини.  
Стойност на проекта - 76 200 лв.
www.trambesh-lehliu.org

Наименование на проекта:”Основен ремонт ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Страхилово”

Наименование на проекта:”Основен ремонт ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Страхилово”
Финансираща организация - PHARE BG 2005/017-353.01.03 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ”Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”.
Обща цел: Подобряване положението и интеграцията  на уязвимите етнически малцинства със специална насоченост към ромите, чрез създаване на оптимални условия за адаптираност и нормално протичане на учебно-възпитателния процес.
Специфични цели:
1. Повишаване качеството на обучение в ОУ, с. Страхилово, за да бъде то притегателна сила за децата, за придобиване на общо образование и мултикултурна интеграция със стимулиране на личностното развитие.
2. Обособяване учебното заведение, като събирателна институция за деца от различна етническа принадлежност и осигуряване на равен достъп до образование.
3. Намаляване броя системно отсъстващите и на ранно отпадащите от училище ученици.
4. Придобване на опит от Община-Полски Тръмбеш  при реализиране на дейности за постигане на оптимални резултати при прилагането на политики и мерки за интегриране на етническите малцинства.
Стойност на проекта - 312 000 лв.
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата