.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

04.07.14 Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително на ЕТ „Краси - Гина Милкова за водовземане от река Янтра с цел  напояване на земеделска земя, представляваща масив 5 в м. „Колу гьол” землището на с. Петко Каравелово
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.07.14
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за:
Инвестиционно намерение на Тихомир Ангелов Тодоров „Кравеферма за 100 броя животни” което ще се реализира в  поземлен имот № 072013 по КВС на с. Климентово, в близост до стопански двор.  
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  становища, мнения, възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,  и в Община Полски Тръмбеш, адрес : гр. Полски Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.14
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително на „Краси” ЕООД за водовземане от река Янтра при точка с географски координати СШ 43°19’ 40,6" и  ИД 25°39’ 45,3",  попадаща в землището на с. Раданово.
Цел на заявеното водовземане е напояване на земеделски култури -  царевица, в землищата на с. Раданово и с.Полски Сеновец:
-масив 64 - с площ 591.373дка в землището на с. Раданово
-масив 12 - с площ 149.603 дка в землището на с. Полски Сеновец
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.06.14
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за:
Инвестиционно намерение на „Теди цвет” ЕООД, гр. Велико Търново „Водовземане от повърхностен воден обект - р. Елиийска с цел напояване на земеделски култури” .   
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  становища, мнения, възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,  и в Община Полски Тръмбеш, адрес : гр. Полски Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.06.14 Община Полски Тръмбеш СЪОБЩАВА на всички заинтересовани участници в Обществена поръчка с предмет:„Извършване на СМР на обекти-общинска собственост община П.Тръмбеш,за следните позиции Позиция № 1 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда за социални грижи в ПИ 57345.300.2416 по КККР на гр. П. Тръмбеш. Позиция № 3 - Ремонтни работи на сгради и съоръжения общинска собственост: сграда на Кметство с. Климентово, автоспирка кв.58 с.Павел, сграда на кметство с. Каранци, сграда на кметство с. Орловец, сграда Музей - бивше кметство с. Орловец, Ритуалната зала към кметство с. Куцина, съблекални на ФК "Вихър" с. Раданово в квартал 32, сграда - бивше кметство в квартал 23 с. Раданово, Зала „Полянци” в НЧ „Отец Паисий” гр. П. Тръмбеш, Облицовка на цокълния етаж на адм. сграда - община П. Тръмбеш, Ремонт облицовка на паметник с. Павел, Вътрешен ремонт на ЦДГ „Детски свят” гр. П. Тръмбеш.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.06.2014
Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на „Краси” ЕООД, гр. Велико Търново „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел напояване на царевица посредством капково напояване, което ще се реализира в масиви 61 и 62, местност „Кривуля”, масив 69 , местност „Сърлинца” и част от масив 70, местност „Шир гол” землище с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org,
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.05.2014
Обучения в ИПА на служители от Общинска администрация Полски Тръмбеш, в изпълнение на Договор № 13-22-50/02.01.2014 г., между Община П. Тръмбеш и Министерство на финансите, за изпълнение на проект „Общинска администрация Полски Тръмбеш - съвременна и компетентна”
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.05.2014 Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водоползване на  ЕТ „Тодор Бенков”, с. Обединение
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.05.2014
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София: „Доизграждане на АМ „Хемус” (Ябланица -Беликопитово)
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.03.2014г. ПОКАНА Във връзка с реализиране на проект „Общинска администрация П.Тръмбеш- съвременна и компетенктна”, изпълняван по Договор № 13-22-50/02.01.2014 г., сключен между Общ.П.Тръмбеш и Министерство на финансите, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на дейност 4 „Осигуряване на информация и публичност по проекта”, Ви уведомяваме, че на 28.03.2014 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала на Общ.П.Тръмбеш, ще се проведе Информационна среща, на която ще се представят целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за ползване воден обект-река Янтра, с цел  изграждане на линейна инфраструктура-газопровод „Южен поток” на територията на Република България
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район,  адрес: гр.Плевен, ул.„Чаталджа” № 60
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповед СА-01-02-235/20.03.2014г. ОТНОСНО: Разрешение за възлагане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 134010 по КВС на с.П.Сеновец и преотреждането му за „Кравеферма"
НА ОСНОВАНИЕ: чл. 150 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и писмено становище № СА-01-02-07/19.03.2014г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш относно допустимостта и законосъобразността на искането и във връзка с решение №411 от протокол №30/31.10.2013 год. на Общински съвет гр.П.Тръмбеш
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Янтра с цел  хидравличен тест на газопровод „Южен поток” на територията на Република България от км 202+500 до км 235+500.
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общ.П.Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за
1.Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”, със седалище град В.Търново, Промишлена зона „Дълга Лъка”, „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел поливане на царевица, посредством капково напояване”, което ще се реализира в местност „Калу гьол”, в землището на с. П.Каравелово,   общ. П.Тръмбеш.
2.Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”, гр. В.Търново, „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел поливане на царевица, посредством капково напояване на масиви 2, 3, 4 и 120, местност „Ялията”, попадащи в землището на с. Каранци:
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, становища, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок  писмено в РИОСВ- В.Търново, адрес : гр. В.Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail:
HYPERLINK "mailto:riosvt-vt@riosvt.org" riosvt-vt@riosvt.org и Общ.П.Тръмбеш
ЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]