.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
Съобщение: На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на участниците за Обществена поръчка с предмет:
Относно: Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3” включваща обособени позиции:
Позиция 1.:
”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3”- нови 300 броя;
Позиция 2.: ”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3”- втора употреба 300 броя
ще се отварят на 28.10.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общината, 4-ти етаж. При отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени

И Н Ф О Р М А Ц И Я по  Проект “Подкрепа за достоен живот
(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват)
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че Общ.П.Тръмбеш набира кандидат потребители по Етап 3.3 на Проект “Подкрепа за достоен живот”, чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с общинитата, ще предоставя социалната услуга „Личен асистент”
Изтегли документация
                                                        Заповед СА-01-02 -1112/29.11.201Зг.

ОТНОСНО: Разрешение за възлагане изработване на частично изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ ) на УПИ I -" за складова база ", кв. 68 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, идентификатор 57354.300.1322 по КККР на града.
Изтегли документация
Заповеди по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- Велико Търново
за разпределението на масивите за ползване по землища в Община Полски Тръмбеш, данни за земите по ал.3, т.2 (бели петна), за техните собственици и дължимото рентно плащане за стопанската 2013 - 2014 година.
Орловец Иванча Каранци Климентово Куцина Масларево Обединение
Полски Тръмбеш Петко Каравелово Полски Сеновец Стефан Стамболово Страхилово Вързулица
                                                         Заповед СА-01-02-1124/29.11.2013 г.
Разрешавам изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация-  разделяне на УПИ ІХ-104 и Х-104 в кв.8 по ПУП на с.Климентово и обособяване на три УПИ - ІХ-104, Х-104 и ХІ-104, съгласно заданието и проекта - предложение за изменението.
Изтегли документация
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане на  ЕТ „Краси - Гина Милкова”. Целта на водовземането е напояване на земеделски култури - царевица, в земеделска земя с площ 470.230 дка представляваща масив 4 в землището на с. Петко Каравелово. Водовземането ще се извърши от река Янтра - при географски координати СШ 43° 19’ 14.2" и  ИД 25° 39’ 34,0". Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
Изтегли документация
Заповед СА-01-02-1185/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх. № СА-01-02-2523/09.12.2013г. от Георги Александров Чакъров - Кмет на Общ.П.Тръмбеш, представляван от инж. Лариса Михайловна Тодорова - Заповед № РД - 01-05-522 / 06.07.2011г. С ИСКАНЕ: Разрешение за възлагане изработване  на частично изменение на ПУП - План за регулация  на УПИ VІа, кв. 68 по ПУП гр.  П.Тръмбеш, предназначен за минерален извор, ПИ идентификатор 57354.300.400 по КККР на града.
Изтегли документация
Заповед СА-01-02-1187/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх.№СА-01-02-2492/06.12.2013 год. от Маргарита Христова Йорданова и Цеца Христова Тодорова от гр.Г.Оряховица ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП - план за регулация - образуване на УПИ ІХ-194, кв.19 по ПУП на с.Орловец по съществуващите на място кадастрални граници.
Изтегли документация
ЗАПОВЕД СА-01-02-59/31.01.2014г.
ПО ПОВОД: Заявление вх. № СА-01-02-83/22.01.2014 год. от Георги Трифонов Трифонов
ОТНОСНО:Разрешение за  частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ Х-1077,1076 и УПИ ХХ-1082, кв.66 по ПУП на гр.П.Тръмбеш

РАЗРЕШАВАМ изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване - изменение на дворищната регулация на УПИ Х-1077,1076 - за „Жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ХХ-1082 - за „Обществено обслужващи дейности”, кв.66, като се образуват два нови УПИ  - УПИ Х-1077,1082 - за „Ниско жилищно застрояване” и УПИ ХХ- 1076,1077,1082 - за „Обществено обслужване”, съгласно заданието и проекта - предложение за изменението.
Изтегли документация
Община Полски Тръмбеш очаква предложения за Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020г.

     Община Полски Тръмбеш е в процес на разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020г. Във връзка с осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в процеса на планиране, предоставяме възможност на всички заинтересовани страни да отправят предложения за проекти и дейности, които да бъдат включени в приоритетните направления за изпълнение през програмния период 2014-2020г.
     Всички граждани и организации могат да изпращат могат да изпращат своите предложения поелектронна поща на адрес obshtina_pt@abv.bg  и в деловодството на общината в срок до 05.03.2014г.
Изтегли документация
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]