.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
26.7.16 Отчет DES 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет K33 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.06.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.7.16 СМЕТНА ПАЛАТА - Одитно становище за заверка на ГФО 2015г. - Община Полски Тръмбеш
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.6.16 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.6.16 ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Преустройство и реконструкция на съществуващи производствени помещения в ОБКЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ ЧРЕЗ ПРЕРАБОТКА НА ОРЕХА” с Възложител „Агроинвест стил” ЕООД. Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр.П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg до 30 юни 2016г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.6.17 СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка със стартиране изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш”, ще се проведе информационно събитие-кръгла маса за запознаване на обществеността и заинтересованите страни със същността и обхвата на дейностите в проекта.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6.16 Отчет DES 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет K33 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.05.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.5.16 ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.5.16 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.5.16 Отчет DES 30.04.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 30.04.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет K33 30.04..2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF 30.04.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 30.04.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.04.2016 >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.5.16 Oбщ.П.Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0030-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Общ.П.Тръмбеш за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., ще осъществи подбор на специалист за работа в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда: eдин медицински работник
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.5.16 Отчет DES 31.03.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 31.03.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет K33 31.03..2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF 31.03..2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 31.03.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.03..2016 >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4.16 Съобщение: Община Полски Тръмбеш очаква предложения за Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за периода 2015-2020г.
Община Полски Тръмбеш е в процес на разработване на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците за периода. Във връзка с осигуряване на публичност, партньорство и гражданско участие в процеса на планиране, предоставяме възможност на всички заинтересувани страни да отправят предложения за проекти и дейности, които да бъдат включени в приоритетните направления за изпълнение през програмния период 2015-2020 г.
Всички граждани и организации могат да изпращат своите предложения по електронна поща на адрес obshtina_pt@abv.bg и в деловодството на общината в срок до 03 май 2016 г.
>Програма - ООС<
>ОПУО общ.П.Тръмбеш 2015-2020<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4.16 Уважаеми съграждани, през месец април 2016г. предстои приемането на отчета за изпълнение на бюджета и отчет по сметките за средствата от Европейския съюз на Общ.П.Тръмбеш. Приемане отчета на инвестиционната програма за 2015г. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да могат да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.
>Покана за обществено обсъждане на год. отчет на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 2015г.<
>Отчет по приходната и разходната част по сметките за средствата от ЕС на РА за 2015г. по Приложение 4<
>Отчет по приходната и разходната част по сметките за средствата от ЕС на КСФ за 2015г. по Приложение 3<
>Отчет на инвестиционната програма към 31.12.2015г. на Община Полски Тръмбеш по Приложение 5<
>Отчет на  средствата от други сметки и дейности за 2015г. по Приложение<
>Отчет за изпълнението на приходната и разходната част по бюджета за 2015г. по Приложение 1 и 2<
>Годишен отчет за състоянието на общинския дълг по Приложение 7<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4.16 На основание Решения № 94 и № 95 от Протокол №8/24.03.2016 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш открив апроцедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинско предприятие - общинско търговско дружество „ПОДЕМ” ЕООД гр. П.Тръмбеш със седалище и адрес на управление, гр. П.Тръмбеш, ул. „Тунджа”№10.
>Обява конкурс<
>Заявление за участие<
>Указания<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4.16
Списък на предстоящите през 2016г. информационно-обучителни събития на национална служба за съвети в земеделието с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти за подпомагане на трансфера на знания и технологии към земеделските стопани
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4.16 Индикативен график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси на НССЗ за периода 01.04- 30.06.2016г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<