.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
Изтегли документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в ОТКРИТA процедура  ЗА възлагане на
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”

Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ"Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш”
Позиция 2 “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ"Васил Левски", с. Петко Каравелово"
Позиция 3"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш"
Обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда на проект на „Община Полски Тръмбеш: „Разширение на „Гробищен парк - гр. Полски Тръмбеш”- План за регулация.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, и Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4
Изтегли документация
Обществен достъп до Становище  по обществени обсъждания на:
1.Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на отсечка от газопровод „Набуко” на територията на Р. България.
2.Доклад за оценка степента на въздействие на инвестиционното предложение за изграждане на отсечка от газопровод „Набуко” на територията на Р. България с целите на опазване на засегнатите защитени зони 
3.Доклад за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст - пресичане на р. Дунав при реализиране на проект „Изграждане на отсечка от Газопровод „Набуко” на територията на Р. България”.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят
предложения, препоръки и мнения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено до НАБУКО Газ Пайплайн България ЕООД , адрес : гр. София 1000, ул. "Аксаков" № 11а,
Лице за контакти: Радослава Костадинова, тел: +359 (2) 902 54 90
Изтегли документация
О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”, гр. Кнежа за: „Разширение на силозно складово стопанство”, с местоположение - УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят в 14 дневен срок, писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,
Изтегли документация
О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”АД, гр. Кнежа: „Проект за инсталация компресиран въздух към Завод за маслена екстракция”, с местоположение - УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят в 14 дневен срок, писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68.
Виж пълният текст
>>> Решение 286 за провеждане на конкурс за избор на Управител на общинско търговско дружество „ПОДЕМ” ЕООД гр.Полски Тръмбеш.

>>> Решение 287 за утвърждаване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско търговско дружество „ПОДЕМ” ЕООД гр. Полски Тръмбеш.
Виж пълният текст
Виж пълният текст
Съобщение  относно задавани въпроси по документация за обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”
включваща  следните обособени позиции
позиция 1."Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски"
позиция 2. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово"
позиция 3 .
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш"
Виж пълният текст
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:


„Доставка   на строителни материали , необходими на Община Полски Тръмбеш” по позиции:
Позиция 1 „Материали за груб строеж”;
Позиция 2 „Бояджийски материали;
Позиция 3 “Строителни материали”
Позиция 4 ”Железарски материали”;
Позиция 5 „Ви К Материали”
Изтегли документация
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]