.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]
31.3.16 Обявяване на вакантни длъжности от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
Обявяване на вакантни длъжности от Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеяедане на конкурс
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
Обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3.16 ОТЧЕТ DES 02.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            ОТЧЕТ K33 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF м.01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.2016 >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3.16 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.16 Прием на заявления от кандидат - потребители на услуги от Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.2.16 ОТЧЕТ DES 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            ОТЧЕТ K33 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF м.01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 01.2016г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.2016 >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.2.16 ОТЧЕТ DES 2015г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет DMP 2015г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            ОТЧЕТ K33 2015г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет KSF 2015г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет RA 2015г. >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.2015 >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.2.16 Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: АВТОМАГИСТРАЛА "РУСЕ-В.ТЪРНОВО", материалите от Агенция "Пътна инфраструктура" се намират в Общинска администрация гр.П.Тръмбеш, ул.“Черно море” №4, ет.3, ст.306 и са достъпни 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.-всеки работен ден.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1.16 ОБЯВА: От днес, 22.01.2016г. в Общ.П.Тръмбеш приема заявления по Проект „Нови възможности за грижа” за медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални  дейности, определени в Наредба №1 от 8.2.2011г.и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.1.16
Класиране на кандидатите за длъжност "социален работник" по проект "Приеми ме 2015"
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1.16 Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. от гори собственост на общ.П.Тръмбеш
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.12.15 Обява за подбор на специалисти за работа в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0030-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Общ.П.Тръмбеш за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.-"Независим живот в Общ.П.Тръмбеш".
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.15 Във връзка с обявление на 14.12.2015г. за подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в Общ.П.Тръмбеш за проект „Приеми ме 2015”
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.12.15 В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ-„ПРИЕМИ МЕ 2015"
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.12.15 СПИСЪК НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12, Т.1 И Т.2 ОТ ЗПУКИ 2015-2019
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.11.15 В Общ.П.Тръмбеш започна изпълнението на пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в Общ.П.Тръмбеш“ пo схема BG05M90P001-2.002 „Нeзaвиcим живoт“ пo Опepaтивнa пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейски съюз, c oбщ oдoбpeн paзмep нa oтпycнaтaтa бeзвъзмeзднa пoмoщ в paзмep нa 499000лв.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.11.15 ЗАПОВЕД № РД-14-300/16.11.2015г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА Заповед № РД-14-225/30.09.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“-В.Търново
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.11.15 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От: Маринета Йорданова-Председател на Общ. съвет П.Тръмбеш ОТНОСНО: Правилник за организацията и дейността на Общ. съвет гр.П.Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общ. администрация
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.11.15 ОБЯВЛЕНИЕ Oбщ.П.Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.002-0030-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Общ.П.Тръмбеш  за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.002  „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., ще осъществи подбор на:Ръководител на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.10.15 ЗАПОВЕД № РД-02-05-948 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАграниците на районите, в които през 2016г. Общ.П.Тръмбеш организира услугите по:
1. Събиране и извозване на битовите отпадъци;
2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа;
3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.8.15 Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-участък от р.Елийска в гр.П.Тръмбеш
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.8.15 СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите. На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „а” и буква “г” и чл. 52, ал. 1, т, 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция ,Дунавски район” гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8.15 1. Концесия язовир Павел-обявление
            2. Концесия язовир Орловец-обявление
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.7.15 Отчет за касово изпъленние на сметки за средства от европейския съюз -КСФ   >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на бюджета     >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            Отчет за касово изпълнение на сметка за средства от европейския съюз -РА     >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
            ОТЧЕТ КОД 33      >ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.7.15 ЗАПОВЕД№СА-02-03-599/08.07.2014г. ОПРЕДЕЛЯМ:ЕТ„КАЛИЯ-ЛЮБОМИР МАРИНОВ”, ЕИК 104041967 за КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен в Обект №10
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.6.15 Подпомагане на пчеларите
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.6.15 Наемни цени на пасища, мери в Общ.П.Тръмбеш за стопанската 2015/2016г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.6.15
Технологични планове за добив на дървесина

>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.6.15 Заповед № СА-01-02-485/17.06.2015г. за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ I, кв.39 по ПУП на с. Куцина
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.4.15
Тримесечни отчети на Община Полски Тръмбеш към 31.03.2015г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4.14
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014г. НА ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.03.15
На 26.03.2015г. е подписано ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ между АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ и ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ във връзка с изпълнение на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи", за предоставяне на социалната услуга "Личен асистент".
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]