.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
27.03.15 Разпределение на полските пътища в Общ.П.Тръмбеш за стопанската 2014-2015 г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.03.15 Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция-Дунавски район с център Плевен за изменение на издадено разрешително № 111520132/02.07.2012г. за водовземане от подземни води. Водовземането се извършва от „Свищов Спа”ООД в имот с идентификатор 57354.300.468 по КККР на гр.П.Тръмбеш. Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район, адрес: гр.Плевен ул.„Чаталджа” №60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3.15 Баланс на Община Полски Тръмбеш за 2014г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3.15 Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2014г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.15 Длъжности за резервисти във военните формирования от състава на ВВС и ВМС за конкурс през месец април 2015 г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.02.15 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № ОХ-104/06.02.2015
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1.15 ОДИТНО СТАНОВИЩЕ И ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНА ПАЛАТА ЗА ЗАВЕРКА НА ГФО НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2013 Г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.12.14 Общ.П.Тръмбеш уведомява всички заинтересувани лица, че в Държавен вестник, бр.107 от 24.12.2014г. е обнародвано  съобщение на Службата по геодезия, картография и кадастър-В.Търново, на основание чл.46, ал.1 и 2 ЗКИР, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на с.Куцина
, общ. П.Тръмбеш, обл.В.Търново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър-В.Търново на адрес: гр.В.Търново, бул. Цар Т.Светослав  №59.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.12.14
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ От 01.01.2014г. до 30.11.2014г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12.14
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на ЕТ„Мери-Йордан Йорданов”, с. Обединение. Целта на използване на водите е аквакултури и свързаните с тях дейности, с място на ползване рибни клетки с площ 30 дка от имот с № 000283 с обща площ 48,241 дка в землището на с. Обединение. Водовземането ще се извърши от дере при точка с географски координати: СШ 43° 19’ 15.324" и  ИД 25° 29’ 39,366" 
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район, адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.12.14
Публично обявяване на Съобщение за изменение на издадено от Басейнова дирекция-Дунавски район с център Плевен разрешително № 111530401/28.10.2013г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- четири броя тръбни кладенци. Водовземането ще се извърши в имот с идентификатор 57354.300.2076 по КККР на гр.П.Тръмбеш, собственост на „Олива”АД.
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район, адрес: гр.Плевен ул. „Чаталджа” №60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.11.14
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на Консорциум „Газтек БГ-Южниигипрогаз”, гр.София. Целта на водовземането е наклонено насочено сондиране на газопровод „Южен поток” под р.Янтра-пресичане на газопровод при км 228,2 - 228,7 с р.Янтра в землището на с. П.Каравелово. Водовземането ще се извърши от река Янтра при точка с географски координати: СШ 43° 19’ 28.420" и ИД 25° 39’ 38,15". Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район, адрес: гр. Плевен ул.„Чаталджа” №60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.11.14
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2014г. до 31.10.2014г. на Общ.П.Тръмбеш
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.11.14
Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. от гори собственост на общ.П.Тръмбеш
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.10.14
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район, съгласно чл.75 и по реда на чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, за служебно изменение на срокът за достигане на индивидуални емисионни ограничения, поставен в разрешително №13140196/30.05.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни и повърхностни води, за експлоатация на обект „Канализационна система на гр.П. Тръмбеш”. Писмени възражения, мнения и предложения на заинтересовани лица, относно изменението на параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район, адрес: гр.Плевен ул. „Чаталджа” №60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.10.14
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2014г. до 30.09.2014г. на Община Полски Тръмбеш (форма 15Б).
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.14
Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на областна дирекция "Земеделие"-В.Търново за разпределение на масивите за обработване по землища, данни за земите по ал.3, т.2, за техните собственици и дължимото рентно плащане за стопанската 2014-1025г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.09.14
Финализиране на Проект „Общинска администрация П.Тръмбеш-съвременна и компетентна”, изпълняван по Договор № 13-22-50/02.01.2014 г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09.14
ОБЩИНА П.ТРЪМБЕШ-СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С HATРУПВАНЕ ОТ 01.01.2014 ДО 31.08.2014
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.09.14
Във връзка с изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общ.П.Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за:
Инвестиционно намерение на Тодор Хараламбиев Хараламбиев „Изграждане на сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството, търговията и услугите-заведения за обществено хранене, хотел и съпътстващите ги сгради и съоръжения за развлечение, спорт и атракции; изработване на ПУП за новообразувани УПИ  III  и УПИ  IV  в кв. 77 по плана на гр.П.Тръмбеш”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят становища, мнения, възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски"№68, и в Общ.П.Тръмбеш, адрес: гр. П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.08.14 30 служители от Общината бяха обучени през месец юли 2014г. по Проект „Общинска администрация П.Тръмбеш-съвременна и компетентна”, изпълняван по Договор № 13-22-50/02.01.2014г., между Община П.Тръмбеш и Министерство на финансите
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.14 Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Общ.П.Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за: Инвестиционно намерение на Фильо Георгиев Майсторов „Увеличаване капацитета на кравеферма до 550 броя животни и Частично изменение на ПУП-ПР сливане на УПИ 12 и УПИ 13, стр. кв. 25а по РП на с. Страхилово и ПЗ на УПИ 10,11, и 12”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят становища, мнения, възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68,  и в Общ.П.Тръмбеш, адрес: гр. П.Тръмбеш 5180, ул. „Черно море” № 4
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08.14
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2014г.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.07.14
Обучения на служители от Общинска администрация по Проект „Общинска администрация П.Тръмбеш-съвременна и компетентна” в изпълнение на Дейност 3, по Договор № 13-22-50/02.01.2014 г., между Общ.П.Тръмбеш и Министерство на финансите.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.07.14
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен за откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане на  ЕТ„Краси-Гина Милкова”.
Целта на водовземането е напояване на земеделски култури-царевица, в земеделска земя с площ 810.075 дка представляваща масиви 2,3,4 и 120 в м. „Ялията” в землището на с. Каранци. Водовземането ще се извърши от река Янтра - при две точки на водовземане с географски координати:
Т1 - СШ 43° 24’ 49.0" и  ИД 25° 40’ 40,4" 
Т2 - СШ 43° 24’ 17.3" и  ИД 25° 40’ 43,2" 
Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите-Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.07.14
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за следните инвестиционни намерения на „Олива”, гр. Кнежа :
1. „Разширение на силозно складово стопанство - газобутилкова инсталация за природен газ в УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”
2. „Реконструкция на съществуваща площадкова водопроводна мрежа за нуждите на цехове „лющачен”, „пресов”, „екстракция” и „пелетицазия” към завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят в 14 дневен срок, писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.07.14 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА изработване на проект за Частично изменение на Подробния устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ III-разделяне на УПИ III на два нови УПИ III и УПИ V, стр. кв. 77а по ПУП на гр.П.Тръмбеш и План за застрояване на новообразуваните УПИ, съгласно техническото задание за изменението.
>ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА<
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]