по ред Дата   Име, презиме, фамилия Длъжност Декл. по чл.12, т.1 и т.2
1 26.01.2009 г. Милена Иванова Георгиева Н-к сектор "ЧР, ИТ и ГЗ" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
2 26.01.2009 г. инж.Пенка Ангелова Христова Мл.експерт "РП и ИД"   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
3 26.01.2009 г. инж.Николай Йорданов Николов Началник отдел "ОбС"   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
4 26.01.2009 г. Даринка Димитрова Ангелова Н-к отдел "Канц-я, ЕСГРАОН и ЧР"   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
5 26.01.2009 г. Ангел Петров Петров Ст. вътрешен одитор   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
6 26.01.2009 г. Силвия Стоянова Игнатова Мл.експ. иконом.политика   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
7 26.01.2009 г. Емил Тасков Цонев Секретар  на Община   ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
8 26.01.2009 г. Велко Благоев Великов Директор д-я "БФ и АД" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
9 26.01.2009 г. инж.Лариса Мих. Тодорова Директор д-я "УТ и ОбС" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
10 26.01.2009 г. Красимира Димитрова Великова Н-к отдел "Б и МП" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
11 26.01.2009 г. арх.Марин Стефанов Маринов Гл.архитект,н-к отдел “УТ” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
12 26.01.2009 г. Нелушка Асенова Миновска Н-к отдел "ОКСД" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
13 26.01.2009 г. Веселинка Радева Костадинова Мл.експерт "РП и ИД" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
14 26.01.2009 г. Стефан Иванов Христов Гл.спец.орг. здравеопазване ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
15 26.01.2009 г. Клара Рашкова Стефанова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
16 26.01.2009 г. Григор Петков Петков Гл.спец.организатор ДСП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
17 26.01.2009 г. Мария Кръстева Захариева Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
18 26.01.2009 г. Мария Димитрова Петрова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
19 26.01.2009 г. Маргарита Димитрова Иванова Ст. спец.стр.техник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
20 26.01.2009 г. Христо Досев Харитонов Директор историч. музей ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
21 26.01.2009 г. Миглена Тодорова Йорданова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
22 26.01.2009 г. Марияна Тодорова Ангелова Ст.спец. касиер-счетовод. ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
23 26.01.2009 г. Мая Иванова Спирдонова Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
24 26.01.2009 г. Снежанка Тодорова Стефанова Н-к отдел "Счетоводство"-гл. счет. ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
25 26.01.2009 г. Магдалина Кръстева Василева Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
26 26.01.2009 г. Полина Йорданова Симеонова Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
27 26.01.2009 г. Милка Йорданова Петрова Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
28 26.01.2009 г. Маринела Маринова Димитрова Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
29 26.01.2009 г. Анка Кръстева Ангелова Ст.спец.касиер-съб. приходи ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
30 26.01.2009 г. Татяна Христова Серафимова Ст.спец.касиер-съб. приходи ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
31 26.01.2009 г. Росен Веселинов Стоянов Ст. инспектор по приходи ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
32 26.01.2009 г. Румяна Иванова Димитрова Мл. инспектор по приходи ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
33 26.01.2009 г. Богдана Минева Иванова Гл. спец.-данъчен инспектор ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
34 26.01.2009 г. Ана Иванова Петрова Ст. специалист еколог ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
35 26.01.2009 г. Милен Светлозаров Вълчев Ст. специалист "РП и ИО" ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
36 26.01.2009 г. Детелина Симеонова Христова Ст.спец. Регионална политика ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
37 26.01.2009 г. Гича Владимирова Тодорова Гл. счетовод. “Образование” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
38 26.01.2009 г. Димитър Кънев Димитров Касиер-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
39 26.01.2009 г. Даниела Георгиева Георгиева Гл. специалист-икономист ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
40 26.01.2009 г. Йорданка Христова Борисова Ст. специалист ЧР ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
41 26.01.2009 г. Николай Георгиев Буюклиев Ст.специалист ОбС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
42 26.01.2009 г. Мариана Йорданова Иванова Гл.спец.инвестиц. дейност ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
43 26.01.2009 г. Анна Гришева Цветанова Мл.спец.адм. орг. обслужване ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
44 26.01.2009 г. Йордан Борисов Йорданов Гл.специалист ГЗ и ОМП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
45 26.01.2009 г. Даниела Върбанова Григорова Ст. спец.строителен техник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
46 26.01.2009 г. Пенчо Петров Ангелов Ст. спец.строителен техник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
47 26.01.2009 г. Соня Стоянова Никова Ст.специалист ЕСГРАОН ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
48 26.01.2009 г. Виолета Боянова Хараламбиева Ст.специалист ЕСГРАОН ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
49 26.01.2009 г. Мурадие Ферадова Ахмедова Секретар на МКБППМН ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
50 26.01.2009 г. Иванка Ангелова Иларионова Ст.специалист ОбС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
51 28.01.2009 г. инж. Георги Христов Цонев Гл.експерт ИКС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
52 28.01.2009 г. Силвияна Иванова Димитрова Гл.специалист образование ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
53 28.01.2009 г. Маринета Тодорова Йорданова Заместник-кмет ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
54 28.01.2009 г.. Тотка Петкова Янева Заместник-кмет ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
55 28.01.2009 г. Елена Боянова Паунска Гл. спец. програми и проекти ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
56 28.01.2009 г. Йорданка Ивайлова Кирилова Социален работник ЦОП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
57 28.01.2009 г. Надка Илиева Генова Помощник възпитател педагог ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
58 28.01.2009 г. Елена Спиридонова Димитрова Педагог ЦОП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
59 28.01.2009 г. Виолета Йорданова Ангелова Директор ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
60 28.01.2009 г. Ралица Пантилеева Георгиева Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
61 28.01.2009 г. Соня Михайлова Шопова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
62 28.01.2009 г. Румяна Георгиева Димитрова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
63 28.01.2009 г. Снежанка Тодорова Златинова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
64 28.01.2009 г. Йорданка Василева Иванова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
65 28.01.2009 г. Румяна Григорова Кънева Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
66 28.01.2009 г. Надежда Веселинова Димитрова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
67 28.01.2009 г. Дарина Василева Тонкова Директор с група ЦДГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
68 28.01.2009 г. Светла Алекс.Петрова-Цонева Директор Дом за деца ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
69 28.01.2009 г. Милена Григорова Филева Ст.спец.-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
70 28.01.2009 г. Люба Стефанова Цанова Ст.специалист соц. дейности ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
71 28.01.2009 г. Йорданка Симеонова Ефремова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
72 28.01.2009 г. Донка Илиева Пацъкова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
73 28.01.2009 г. Анна Иванова Йорданова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
74 28.01.2009 г. Емилия Иванова Иванова Ст.спец.социални дейности ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
75 28.01.2009 г. Светла Йорд. Шилева-Георгиева Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
76 29.04.2009 г. инж.Пламен Георгиев Цаков Директор ОП “ПРОИ” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
77 27.01.2010 г. Елена Христова Денева Ст. спец. социални дейности ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
78 29.03.2010 г. Станимир Руменов Прашанов Ст. спец. касиер-счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
79 09.04.2010 г. Христинка Пантелеева Христова Гл. счетовод. “Образование” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
80 01.09.2010 г. Еленка Михайлова Якова Ст.специалист архивист ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
81 01.10.2010 г. Елена Петкова Йорданова Мл.спец.адм. орг. обслужване ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
82 07.03.2011 г. Анета Емилова Иванова Ст. спец.строителен техник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
83 09.03.2011 г. Йордан Христов Христов Администратор, хотел ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
84 15.03.2011 г. Анелия Григорова Христова Счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
85 21.03.2011 г. Атанас Евдокимов Атанасов Администратор, хотел ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
86 15.03.2011 г. Мария Димитрова Николова Гл. специалист еколог ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
87 04.04.2011 г. Златин Маринов Златинов Експерт инвестиц. контрол ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
88 04.04.2011 г. Григор Евлогиев Божанов Мл. юрисконсулт ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
89 02.05.2011 г. Валентин Петров Рашков Ст.спец.общинска собственост ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
90 02.05.2011 г. Димитър Маринов Димитров Ст.специалист СС и ГФ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
91 02.05.2011 г. Елена Тодорова Досева Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
92 18.11.2011 г. инж. Киро Йорданов Маринов Заместник-кмет ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
93 30.11.2011 г. Генчо Тодоров Йорданов Кметски наместник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
94 30.11.2011 г. Денка Кънчева Георгиева Кметски наместник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
95 01.12.2011 г. Марияна  Николова Върбанова Касиер - Дом за деца ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
96 05.12.2011 г. Назиф Мустафа Кадир Заместник-кмет ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
97 16.01.2012 г. Александър Петков Коев Кметски наместник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
98 16.01.2012 г. Катя Милкова Илиева Началник отдел РП и ХД ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
99 16.01.2012 г. Стефка Иванова Буюклиева Ст. специалист ОС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
100 23.03.2012 г. Цветелина Иванова Тодорова Психолог ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
101 23.03.2012 г. Йорданка Александрова Томова Медицинска сестра ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
102 29.03.2012 г. Мариана Йорданова Георгиева Началник отдел УТ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
103 21.04.2012 г. Марина Руменова Костадинова Социален работник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
104 15.05.2012 г. Спас Николов Каридов Ст. специалист ОС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
105 01.06.2012 г. Николай Георгиев Буюклиев Началник отдел ОС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
106 12.06.2012 г. Ваньо Николов Димитров Трудотерапевт ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
107 10.07.2012 г. Геновева Христова Великова Данъчен инспектор ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
108 01.10.2012 г. Йордан Петров Атанасов Юрисконсулт ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
109 01.04.2013 г. Николинка Тодорова Генова Началник отдел СПОК ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
110 18.06.2013 г. Надя Савова Стефанова-Коларова Гл. архитект ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
111 09.07.2013 г. Димитрина Йорданова Георгиева Счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
112 07.10.2013 г. Ирина Заркова Иванова Ст. спец. координатор ОП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
113 05.11.2013 г. Елица Красимирова Василева Ст. спец. строителен техник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
114 09.12.2013 г. Красен Христов Кирилов Помощник възпитател ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
115 06.01.2014 г. Владимир Илиев Ангелов Администратор, хотел ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
116 28.02.2014 г. Спартак Светославов Симеонов Директор ОП „Чистота” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
117 01.04.2014 г. Николай Димитров Николаев Администратор, хотел ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
118 16.05.2014 г. Юлия Андреевна Неманова Ст. специалист ПП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
119 26.06.2014 г. Анелия Григорова Христова Ст. счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
120 23.07.2014 г. Даниела Димитрова Александрова Ст. специалист ОС ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
121 01.04.2015 г. Александър Апостолов Атанасов Р-л звено „Управление общ. гори” ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
122 01.04.2015 г. Цветелина Иванова Тодорова Директор ЦСРИ, ЦОП ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
123 01.09.2015 г. Светла Алекс.Петрова-Цонева Социален работник ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
124 14.09.2015 г. Теодора Атанасова Йорданова Ст. спец. програми и проекти ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
125 04.12.2015 г. Силвия Стоянова Йорданова Ст. специалист еколог ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
126 28.12.2015 г. Десислава Димитрова Рахнева Старши счетоводител ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
127 05.01.2016 г. Ваня Ангелова Иванова Ръководител звено УОГ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
128 20.05.2016 г. Радостина Богданова Георгиева Ст. специалист СС и ГФ ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
129 19.09.2016 г. Еленка Маринова Динкова Ст. специалист СД ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата