.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
Изтегли документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕЛИАЛИ ПО ПРОЕКТ:
”Грижим се за Вас” по договор BG051PO001-5.1.04-0078-C0001 между Община Полски Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект “Грижим се за Вас” по Оператина програма: ”Развитие на човешките ресурси”
Със заповед № ОХ-889/21.12.2012г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, с което се открива процедура по набиране на кандидати за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република България.
Изтегли документация
          На 27.04.2013 г. в гр. В.Търново  в Изложбени зали на „Рафаел Михайлов” ще се проведе Търговско изложение на българските производители в областта на  хранително - вкусовата промишленост и земеделието. На всеки участник ще бъде представено място / щанд, където да разположи мостри от продукцията си.  Всички желаещи от община Полски Тръмбеш могат да се запишат на посочения адрес.
          Записването на участниците става на адрес agrofood2013@mee.government.bg <mailto:agrofood2013@mee.government.bg>  или на телефон 02/940 7557. Събитиено се организира от Министерството на икономиката, енергетика и туризма.Таксата е покрита изцяло от организаторите.
Във връзка с изискванията на чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Община Полски Тръмбеш оповестява и предоставя достъп до съдържание на Решение № ВТ-25-ПР/2013г  на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение „Разширяване на гробишен парк - гр. Полски Тръмбеш”.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.
Изтегли документация
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”, гр. Кнежа за: „Преустройство, реконструкция и пристояване на съществуващ екстракционен цех към Завод за маслена екстракция и хексаново стопанство”, в УПИ II, кв. 82 от ПУП /ЗРП/ на       гр. Полски Тръмбеш”
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят в 14 дневен срок, писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68
.
Изтегли документация
Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на Община Полски Тръмбеш ”Разширение гробищен парк на село Климентово”, Разширението на гробищния парк представляващ имот № 000053 по КВС на село Климентово ще се осъществи за сметка на съседен имот № 000059 по КВС на село Климентово, м. „Кадира”,  ЕКАТТЕ 41246, общ. Полски Тръмбеш
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68
e-mail:
riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>
Изтегли документация
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за:
1.Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”, със седалище град Велико Търново, Промишлена зона „Дълга Лъка”, „Капково напояване на 470.230 дка царевица”, което ще се реализира в местност „Сърница”, масив № 4 по плана на земеразделяне (ПРЗ), в землището на с. Петко Каравелово,   общ. Полски Тръмбеш.
2.Инвестиционно намерение на „КРАСИ” ЕООД, със седалище гр. В. Търново, Промишлена зона „Дълга Лъка”, „Капково напояване на 591.373 дка царевица”, което ще се реализира в имоти попадащи в две землища:
341.770 дка в местност „Върби”, масив № 64 по ПРЗ, в землището на с. Раданово,   общ. Полски Тръмбеш.
249.603 дка в местност „Гьолища”, масив № 12 по ПРЗ, в землището на с. Полски Сеновец,  общ. Полски Тръмбеш.
Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, становища, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционните предложения могат да го направят в 14 дневен срок (до 24.07.2013г.) писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>
Изтегли документация
                                                                                                       ДОКЛАД
                                                                                                      11.07.2013г.

                                                      От Георги Александров Чакъров - Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш
Мотиви: 1. Постоянното пребиваване на групи работници под 10 души с голям брой нощувки в рамките на един месец;
2. Съгласно Договор за дарение от 31.05.201 Зг., Общината е получила два броя хидро-масажни вани, които са монтирани в общинските летни къпални. Правни основания: чл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от ЗМСМА, и чл.11, ал.З от Закона за нормативните актове
Изтегли документация
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]