Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

15.2.18 ПРОТОКОЛ №1 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)

ПРОТОКОЛ
№1
от Редовно Общо Събрание на
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН
БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)
Проведено на 09.02.2018 г. от 13.30 часа
Днес, 09,02.2018 година от 13.30 часа в гр.Бяла, Област Русе в Заседателната зала на Общинска администрация - град Бяла се проведе Общо Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Борово (Бяла, област Русе),
Г-н Димитър Славов, Кмет на Община Бяла и председател на РСУО откри събранието, на което се явиха следните представители

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

2.2.18 Обява - социален работник Приемна грижа 2018 г

ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на сключено Споразумение за партньорство № BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015 г. и Анекс № BG03-QC01-0016 от 01.09.2016 г. Към посоченото споразумение между Община Велико Търново в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приемиме 2015”, Община Велико Търновои Заповед № РД 22-217/ 31.01.2018 г. за обявяване конкурсна процедура за подбор на: Социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ с изнесено работно място в град Полски Тръмбеш - 1 /една/ бройка на пълен работен ден.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.2.18 Общ.П.Тръмбеш обявява на заинтересуваните лица, че е изработен предварителен проект за изменение на частичен подробен устройствен план

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията Община Полски Тръмбеш обявява на заинтересуваните лица, че съгласно решение №158 от протокол 11/30.06.2016 год. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш е изработен предварителен проект за изменение на частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за парк със спортен сектор и детска площадка.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш