Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

30.3.20 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-П. Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз обявява, че ще осъществи подбор на специалисти за работа в Център за социални дейности.

5.3.20 Общ. П. Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в общ. П. Тръмбеш“...

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Полски Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

2.3.20 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩ. П. ТРЪМБЕШ”

26.2.20 В Община Полски Тръмбеш започва изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

 

4.2.20 ОБЯВЛЕНИЕ. Общ. П. Тръмбеш обявява следният недвижим имот: Масивна търговска сграда със застроена площ 425 кв. м. в с. Климентово за безстопанствен

13.1.20 Общ. П. Тръмбещ е одобрена за финансиране като директен бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ

8.1.20 Общ. П. Тръмбеш подписа анекс към договорът за реализиране на дейностите по проект ”Осигуряване на топъл обяд в Общ. П. Тръмбеш със срок до 30.04.2020г.

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш