Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

16.8.19 Съобщение: Във връзка с изпълнение на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш“ се ...

15.8.19 Общ. П. Тръмбеш предоставя на своите жители Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция...

 
 

12.8.19 ОБЯВЛЕНИЕ за удължаване на подбора на специалисти за работа за почасово предоставяне на здравно–социални услуги в домашна среда

 
 

31.7.19 ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2018” на Община Полски Тръмбеш

ПОКАНА

за публично обсъждане на отчета на
„Бюджет 2018” на Община Полски Тръмбеш
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018 година.
Госпожа Маринета Йорданова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15 август 2019 г. /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Полски Тръмбеш - Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ №4
 
 

25.7.19 Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изп. на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и Общ. П. Тръмбеш

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява набиране на документи от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашна среда:  Медицински специалисти - 5 бр.-почасово

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

_____________________________________________________

О Б Я В Л Е Н И Е


Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 за реализиране на Проект по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява набиране на документи от кандидати за потребители на здравно-социални услуги в домашна среда: ЦЕЛЕВА ГРУПА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ - до 50 броя

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

10.7.19 Oбщ. П. Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор №BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и ...

О Б Я В Л Е Н И Е

Oбщина Полски Тръмбеш, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0058-C01 сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш за реализиране на Проект по процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява подбор на специалист за работа за почасово предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда: Координатор - лице за управление на услугите - 1 бр.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

12.6.19 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН В. ТЪРНОВО РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН П. ТРЪМБЕШ.

7.6.19 МИГ „Павликени и П.Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и П.Тръмбеш ...

МИГ „Павликени и П.Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и П.Тръмбеш - По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и П.Тръмбеш“

За повече информация

7.6.19 МИГ „Павликени–П.Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за ...

МИГ „Павликени-П.Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“.

За повече информация

16.5.19 Съобщение от ДЗЗД "ГБС-ТРАНСГАЗ" относно начало на строителство на обект: "Магистрални и локални оптични кабели-северна магистрала от възлова точка...

15.5.19 Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ за изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - три дерета, десни притоци на р. Елийска

10.5.19 Разпределение на определените за даване под наем пасища, мери от ОПФ в землището на с.Масларево

7.5.19 Във връзка с реализацията на проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш” се набират работни...

5.3.19 УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „Булгартрансгаз” ЕАД. Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз” ЕАД има следното инвестиционно предложение:

1.3.19 Общ. В. Търново обявява конкурсна процедура за подбор на: 1 социален работник за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в общ. П. Тръмбеш

18.1.19 СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш