.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
Изтегли документация
     Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Янтра с цел  напояване на земеделски култури в землището на с. Петко Каравелово от  ЕТ „Краси - Гина Милкова”
     Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
Публикувано на 21.08.13
      О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”, гр. Кнежа : „Проект за реконструкция на част от съществуващи силози за шрот в зона за пелетизация на шрот и люспа, към Завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 от ПУП /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”
     Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят в 14 дневен срок, писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68
Изтегли документация
Публикувано на 26.08.13
                                                         РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № СА-01- 03 -22 /03.09.2013г.
Днес  03.09.2013г. в  гр.П.Тръмбеш,  долуподписаната   арх. Надя Стефанова -  главен архитект   на Общ.П.Тръмбеш  разгледах преписка за одобряване на  инвестиционен проект и  разрешение за строеж на обект: “ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ГРАДСКАТА СРЕДА-ПЛОЩАД, ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ГРАДСКИ ПАРК”-детска площадка- първи етап;фонтан -втори етап;площад- трети етап; спортен сектор-четвърти етап и градски парк - пети етап  в УПИ V,кв.59 отреден за площад  и парк  по ПУП  на гр.Полски Тръмбеш , обл.Велико Търново,  образувана по заявление с вх.№ СА-01-03-1631 /03. 09.2013 г.от Общ.Полси Тръмбеш  представлявана от Георги  Александров  Чакъров-кмет на общината  и след като прецених  спазването на действащите нормативни разпоредби
Изтегли документация
Публикувано на 03.09.13
                                                         РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № СА-01- 03 -23 /03.09.2013г.
Днес 03.09.2013г. в гр.П.Тръмбеш, долуподписаната арх.Надя Стефанова-гл.архитект на Общ.П.Тръмбеш  разгледах преписка за одобряване на инвестиционен проект и разрешение за строеж на обект:“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VTR-1292 „ПЕТКО КАРАВЕЛОВО-СТРЕЛЕЦ” КМ 0+000/21+390/ до км.1+264.67 и от км.1+264.67 до км.2+373.04/19+016.96/-улица с о.т.26-27-28-30-35-37-39-40-41-43-44--46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59  по ПУП-ПР  на с.Петко Каравелово, отреден за улица и част от  ПИ 000057 по КВС на землище с.Петко Каравелово определен за общинска  пътна мрежа, Общ.П.Тръмбеш , обл.В.Търново,  образувана по заявление с вх.№ СА-01-03-1636/03.09.2013г. от Георги Александров Чакъров-кмет на Общ.П.Тръмбеш, представляван от Лариса Тодорова-директор  на дирекция УТ,ОС и РП /заповед №РД-01-05-522/06.07.2011г./ и след като прецених спазването на действащите нормативни разпоредби
Изтегли документация
Публикувано на 04.09.13
>>> ОТКРИВАНЕ на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш. област Велико Търново.

>>> ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАДАНОВО, ОБЩ. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
                                     Разрешение за строеж на обект: "ЗЕМНА СТАНЦИЯ ЗА СПЪТНИКОВИ АНТЕНИ"
гр.П.Тръмбеш /"Сателитни антени и обслужващи сгради,ограда" гр.П.Тръмбеш/ в УПИ VIII- 2193,кв.86 отреден за производствени и складови дейности /Пп/ по ПУП-ПРЗ на гр.Полски Тръмбеш и ПИ 57354.300.2193 по КККР на гр.П.Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш , област Велико Търново, образувана по Заявление с вх.№ СА-01-03-1579 /27. 08.2013 г.от „България Сат"АД гр.София, представлявано от Тодор Панайотов Антонов/пълномощно №9/13.09.2012г./ и след като прецених спазването на действащите нормативни разпоредби
Изтегли документация
Публикувано на 05.09.13
Разрешение за изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация- разделяне на УПИ \/111-33, кв.24 по ПУП на с.Петко Каравелово на два УПИ - УШ-ЗЗ и Х-33, съгласно заданието и проекта - предложение за изменението.
Изтегли документация
ЗАПОВЕД №СА-02-03-847/20.09.2013г. гр.П.Тръмбеш ОПРЕДЕЛЯМ:„ЕЛИТ КОМЕРСЕООД, ЕИК 104624158, със седалище и адрес на управление: Обл.В.Търново, общ.Свищов, гр.Свищов, ул.„Патриарх Евтимий" №66, представлявано от Управителя Ренета Димитрова Блажева, за КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен в Обект №6, подотдел 410а, землище на с.Павел, общ.П.Тръмбеш
Изтегли документация
     Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 4 броя тръбни кладенци, с цел  охлаждане на машини и съоръжения в Завод за производство на олио в гр. Полски Тръмбеш, собственост на ”Олива” АД.
     Писмени възражения или предложения на заинтересовани лица, относно параметрите и условията за водовземането може да се представят в законоустановения срок (14 дни) в Басейнова Дирекция за управление на водите  - Дунавски район,  адрес: гр. Плевен ул. „Чаталджа” № 60
Изтегли документация
Изтегли документация
     Дирекция "УТ, ОС и РП отдел " УТ" при Община Полски Тръмбеш обявява на заинтересуваните, че е изготвен проект за "Подробен устройствен план - парцеларен план на техническата инфраструктура"за прокарване на кабел НН 1 КV за захранване на поземлен имот 060004 по КВС ( карта за възстановена собственост) на с. Раданово, като съгласно проекта за ПУП ПП трасето за прокарване на кабела започва от съществуващ стълб и ТП ( разположен в югозападния ъгьл на на квартал 71 по РП на с. Раданово ) преминава по улица с осови точки 165 - 164, поземлен имот 000131 (пасище-мера) и поземлен имот кадастрална единица 000153 (общински път ) до поземлен имот 060004.
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]