14.2.18 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Допълн. и измен.е в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 3 г.

6.2.18 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Допълнение и изменение в Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на територията на Общ.П.Тръмбеш

22.1.18 ДОКЛ.ЗАПИСКА от М.Йорданова ОТНОСНО: Измен. и допълн. на Правилника за организац. и дейността на Общ. съвет П.Тръмбеш, неговите комисии и

19.6.17 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Наредба за измен. и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите

19.6.17 НАРЕДБА ЗА УСЛ. И РЕДА ЗА ОРГАНИЗ. НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛ. УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА

19.6.17 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Нар. за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности

19.6.17 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.П.Тръмбеш

19.6.17 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за опазване на околната среда и управл. на отпадъците на терит. на Общ.П.Тръмбеш

19.6.17 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Наредба за измен. и допълн. на Нар. №14 за определянето и администр. на местните такси и цени на услугите на терит. на...

8.6.17 ДОКЛ. ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отмяна на разпор. на чл.5, ал.2, т.6; чл.31 и чл.32, т.З от Нар. за рекламно информац. дейност на терит. на Общ.П.Тръмбеш

5.6.17 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на промени в Наредба за управление на общинските пътища на територията на общ.П.Тръмбеш

20.4.17 Докл. записка относно отмяна на текст на разпоредба от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските...

18.4.17 ДОКЛ. ЗАП. ОТНОСНО: Приемане на Нар. за усл. и реда за организ. на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълн. услуга по ...

20.12.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно Наредба за измен. и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите

18.11.16 СПРАВКА Днес 18.11.2016г., долуподписаните Е.Цонев-гл.секретар на Общ.П.Тръмбеш, Й.Атанасов-юристконсулт и Н.Таирова-техн.секретар

18.11.16 СПРАВКА Днес 18.11.2016 г., долуподписаните Е.Цонев-гл.секретар на Общ.П.Тръмбеш, Й.Атанасов-юристконсулт и Н.Таирова-техн. секретар

17.11.16 ДОКЛ.ЗАПИСКА от М.Йорданова ОТНОСНО: Измен. и допълн. на Правилника за организац. и дейността на Общ. съвет П.Тръмбеш, неговите комисии и

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата