.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция

20.12.16 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно Наредба за измен. и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите

18.11.16 СПРАВКА Днес 18.11.2016г., долуподписаните Е.Цонев-гл.секретар на Общ.П.Тръмбеш, Й.Атанасов-юристконсулт и Н.Таирова-техн.секретар

18.11.16 СПРАВКА Днес 18.11.2016 г., долуподписаните Е.Цонев-гл.секретар на Общ.П.Тръмбеш, Й.Атанасов-юристконсулт и Н.Таирова-техн. секретар

17.11.16 ДОКЛ.ЗАПИСКА от М.Йорданова ОТНОСНО: Измен. и допълн. на Правилника за организац. и дейността на Общ. съвет П.Тръмбеш, неговите комисии и

[1][2]