.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
>>> На 20.05.2014г. от 9:00ч. в заседателна зала №403 в сградата на Общ.П.Тръмбеш да се проведе публичен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на свободни мери, пасища от общинския поземлен фонд за землището на с.Орловец

>>>
На 20.05.2014г. от 9:30ч. в заседателна зала №403 в сградата на Общ.П.Тръмбеш да се проведе публичен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на свободни мери, пасища от общинския поземлен фонд за землището на с.Масларево

>>>
СЪОБЩЕНИЕ до всички заинтересовани участници в Обществена поръчка с предмет: „Ремонтни работи на улични и пътни настилки на територията на Общ. П.Тръмбеш”

>>>
О Б Я В Я В А ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА  ДЛЪЖНОСТТА „УРЕДНИК В ИСТОРИЧЕКИ МУЗЕЙ”, ГР. П. ТРЪМБЕШ

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали”

>>>
На 09.05.2014 г. от 10:30 часа в заседателна зала 403 в сградата на Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: Помещение ,,зала за събрание” с площ 49,16 кв.м.

>>>
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за ползване воден обект-река Янтра, с цел  изграждане на линейна инфраструктура-газопровод „Южен поток” на територията на Република България

>>>
На 09.05.2014 г. от 10:00 часа в заседателна зала 403 в сградата на Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване за определяне на купувач на недвижим имот, а именно: Масивна сграда със ЗП 23 кв.м., представляваща помпена станция /с прилежащ кладенец/, частна общинска собственост, съгласно АОС №3277/15.07.2013 г. на Община Полски Тръмбеш, находяща се в имот държавна собственост №136037 с НТП „Друга производствена база” по КВС на с.Масларево.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура  за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на  СМР   по проект: „Реконструкция и  рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/321/01424 /06.12.13г

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА: ”Доставка на строителни материали за нуждите на Общ.П.Тръмбеш”

>>>
На 07.05.2014г. заседателна зала №403 в сградата на Общ.П.Тръмбеш ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд за землищата на гр.П.Тръмбеш, с.Вързулица, с.Иванча, с.Каранци, с.Климентово, с.Куцина, с.Масларево, с.Обединение, с.Павел, с.П.Каравелово, с.П.Сеновец, с.Страхилово

>>> КАНИМ
всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на касовото изпълнение на бюджета към  31.12.2013г., което ще се проведе на 16.04.2014г. /сряда/ в  зала на общински съвет Общ.П.Тръмбеш от 15.00ч.

>>>
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСпо случай 7 Април - Международен ден на здравето и Ден на здравния работник в България.

>>>
На  22.04.2014 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: 40,00 кв.м., площ от северозападната част на покривното пространство на административна сграда на Община Полски Тръмбеш

>>>
На  22.04.2014 г. от 10:30 часа в заседателна зала в сградата на Община Полски Тръмбеш да се проведе публичен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот, а именно: Помещение с обща полезна площ 10,20 кв.м., находящо се на третия етаж в северозападната част на сградата на Кметство с.Масларево

>>>
СЪОБЩЕНИЕ до всички заинтересовани участници в Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на Общ.П.Тръмбеш” че на 09.04.2014г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Общината, 4 етаж ще се отварят пликовете с предлагана цена

>>>
СЪОБЩЕНИЕ: До Ибрям Нехат Ефраим. Уважаеми Г-н Ефраим, съгласно чл.32 от ДОПК, следва да се явите в 7-дневен срок, от публикуването на настоящото съобщение в сайта на Община Полски Тръмбеш в присъствен ден, в периода от 08:00 - 17:00 часа

>>>
Заповед СА-01-02-235/20.03.2014г. ОТНОСНО: Разрешение за възлагане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 134010 по КВС на с.П.Сеновец и преотреждането му за „Кравеферма"

>>>
ПРОТОКОЛ от Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ). Проведено на 17.03.2014 г. от 13.30 ч.

>>>
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ГАРАНЦИОННИЯ фОНД ПО ПРСР 2007-2013 г.-МЕРКИ 121, 122 И 123 ВЪВ ВАШИЯ ГРАД

>>>
Покана:
Във връзка  с изпълнение на проект: „Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на Общ.П.Тръмбеш”, изпълняван по Договор  № А12-22-99/25.04.2013г., Ви уведомяваме, че на 28.03.2014г в 14:00 ч. в Заседателната зала на Общ.П.Тръмбеш ще се проведе Информационна среща, на която ще се представят резултатите от изпълнението на проекта.

>>>
СЪОБЩЕНИЕ: До Бистра Стефанова Радкова.

>>>
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Янтра с цел  хидравличен тест на газопровод „Южен поток” на територията на Република България от км 202+500 до км 235+500.

>>>
Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”. Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова”

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на община П.Тръмбеш”

>>>
Община Полски Тръмбеш очаква предложения за Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2014-2020г.

>>>
Община Полски Тръмбеш информира заинтересованите лица за изпълнението на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

>>>
Община П.Тръмбеш съобщава на всички заинтересовани участници в Обществена поръчка с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Детски свят”, гр. П. Тръмбеш”, че на основание чл.68, ал.3 от Закон за обществените поръчки, че ще се отварят пликовете с предлагана цена  на 12.02.2014г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Общината, 4 етаж . При отваряне на плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

>>>
Заповед СА-01-02-59/31.01.2014г. Разрешавам изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване - изменение на дворищната регулация на УПИ Х-1077,1076 - за „Жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ХХ-1082 - за „Обществено обслужващи дейности”, кв.66, като се образуват два нови УПИ  - УПИ Х-1077,1082 - за „Ниско жилищно застрояване” и УПИ ХХ- 1076,1077,1082 - за „Обществено обслужване”

>>>
Общинска администрация Полски Тръмбеш уведомява всички граждани от общината, че  във връзка с влизането в сила на новата „Наредба за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на община Полски Тръмбеш” открива кампания по набиране на информация от близките на починалите жители на общината с цел опознаване на стари и без ясен текст върху паметните плочи, гробни места и изясняване срока на ползването им.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Обновяване и реконструкция  на градската среда - площад,  пешеходна зона и градския парк на гр.Полски Тръмбеш-етап II-подобект "Фонтан”, в това число изграждане на фонтан и проектиране и изграждане на оборудване на фонтана”

>>>
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК",  ПРЕДОСТАВЯЩ  УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА" В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ПО ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

>>>
Заповед СА-01-02-1187/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх.№СА-01-02-2492/06.12.2013 год. от Маргарита Христова Йорданова и Цеца Христова Тодорова от гр.Г.Оряховица

>>>
Заповед СА-01-02-1185/12.12.2013г. ПО ПОВОД: Заявление вх. № СА-01-02-2523 / 09.12.2013г. от Георги Александров Чакъров - Кмет на Община Полски Тръмбеш

>>>
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 20.02.2014 г. и 21.02.2014 г. в Националната гвардейска част - гр. София

>>>
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане на  ЕТ „Краси - Гина Милкова”.

>>> Разрешавам
изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация-  разделяне на УПИ ІХ-104 и Х-104 в кв.8 по ПУП на с.Климентово и обособяване на три УПИ - ІХ-104, Х-104 и ХІ-104

>>>
Заповеди по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- Велико Търново за разпределението на масивите за ползване по землища в Община Полски Тръмбеш, данни за земите по ал.3, т.2 (бели петна), за техните собственици и дължимото рентно плащане за стопанската 2013 - 2014 година.

>>>
О Б Я В Л Е Н И Е: Oбщ.П.Тръмбеш в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, ще осъществи подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Общ.П.Тръмбеш

>>>
В изпълнение на договор № А12-22-99/25.04.2013г.,между Общ.П.Тръмбеш и Министерство на финансите за изпълнение на проект „Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на Общ.П.Тръмбеш”, в периода от 13.11 до 15.11.2013г. се проведоха обучения на служители от Общинска администрация П.Тръмбеш

>>>
Заповед СА-01-02 -1112/29.11.201Зг. ОТНОСНО: Разрешение за възлагане изработване на частично изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване ( ПУП-ПЗ ) на УПИ I -" за складова база ", кв. 68 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш, идентификатор 57354.300.1322 по КККР на града.

>>>
ЗАПОВЕД № СА-01-02/2013г . РАЗРЕШАВАМ изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Детски басейн и летни съблекални към плувен комплекс", УПИ X, кв. 76 по ПУП (ЗРП) на гр. Полски Тръмбеш, идентификатор 57354.300.2474 по КККР на гр. Полски Тръмбеш.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА чрез публична покана С ПРЕДМЕТ: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини,Детска млечна кухня,Дом за деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на община Полски Тръмбеш”

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Доставка чрез покупка на употребяван автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Полски Тръмбеш”

>>> Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш

>>> И Н Ф О Р М А Ц И Я по  Проект “Подкрепа за достоен живот

>>> ЗАПОВЕД № РД-02-05-982  за определяне на границите на районите, в които през 2014г. Общ.П.Тръмбеш организира услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждане на битовите отпадъци в депа, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места

>>> Съобщение относно: Обществена поръчка с предмет: ”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3”


>>>
Дирекция "УТ, ОС и РП отдел "УТ" при Общ.П.Тръмбеш обявява на заинтересуваните, че е изготвен проект за "Подробен устройствен план - парцеларен план на техническата инфраструктура" за прокарване на кабел НН 1 КV за захранване на поземлен имот 060004 по КВС на с. Раданово

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Закупуване на училищен автобус за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици”

>>> Съобщение:
На основание чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на участниците за Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на Община Полски Тръмбеш” по обособени позиции:

>>>
Публично обявяване на Съобщение на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен за  откриване на  процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 4 броя тръбни кладенци, с цел  охлаждане на машини и съоръжения в Завод за производство на олио в       гр. Полски Тръмбеш, собственост на ”Олива” АД.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“Доставка чрез покупка на употребяван автомобил за сметосъбиране за нуждите на община Полски Тръмбеш”

>>>
Обучения на служители от Общ. администрация П.Тръмбеш в изпълнение на договор № А12-22-99/25.04.2013г.,между Общ.П.Тръмбеш и Министерство на финансите за изпълнение на проект „Развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите на Общ. П.Тръмбеш”

>>>
ЗАПОВЕД№ СА-02-03- 847/20.09.2013 г. гр. Полски Тръмбеш ОПРЕДЕЛЯМ:„ЕЛИТ КОМЕРСЕООД, ЕИК 104624158, със седалище и адрес на управление: Област Велико Търново, общ.Свищов, гр.Свищов, ул.„Патриарх Евтимий" №66, представлявано от Управителя Ренета Димитрова Блажева, за КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен в Обект №6, подотдел 410а, землище на с.Павел, общ.Полски Тръмбеш.


>>>
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №СА-01-03-27/18.09.201Зг.

>>>
Протокол от общо събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТа процедура  ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:”Доставка на специализирани метални съдове за твърди битови отпадъци тип „бобър” с полезен обем 1.1 м3”

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини, Детска млечна кухня, Дом за деца, с. Страхилово и Социалният патронаж на територията на община Полски Тръмбеш”

>>>
Разрешение за
изработването на частичен подробен устройствен план - план за регулация- разделяне на УПИ \/111-33, кв.24 по ПУП на с.Петко Каравелово на два УПИ - УШ-ЗЗ и Х-33, съгласно заданието и проекта - предложение за изменението.

>>>
ОТКРИВАНЕ на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш. област Велико Търново.

>>>
Разрешение за строеж  на обект: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VTR-1292 „ПЕТКО КАРАВЕЛОВО-СТРЕЛЕЦ”

>>>
Разрешение за строеж на обект: “ОБНОВЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА ГРАДСКАТА СРЕДА-ПЛОЩАД,ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ГРАДСКИ ПАРК”

>>>
ЗАПОВЕД СА-01-02-746/26.08.201Зг. ПО ПОВОД: Заявление вх. № СА-01-02-4144/14.08.2013г. от Гена Колева Маркова...

>>>
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г. в 61-ва механизирана бригада - Карлово и 2-ра механизирана бригада - Стара Загора.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Специализиран превоз на пътници за превозване на учениците до 16 годишна възраст-2013/2014 г.”

>>>
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”, гр. Кнежа : „Проект за реконструкция на част от съществуващи силози за шрот в зона за пелетизация на шрот и люспа, към Завод за маслена екстракция в УПИ II, кв. 82 от ПУП /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>> ПОКАНА (обновена):
Община П.Тръмбеш уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане във връзка с проекта на Общински план за развитие на Община П.Тръмбеш за периода 2014-2020г. Дата и място на общественото обсъждане - 17.09.2013г. от 14.00 часа в заседателната зала на Общ. съвет, П.Тръмбеш /2-ри етаж/

>>>
Годишен отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Полски Тръмбеш за 2012 г.

>>>
Документация за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на трошен камък за обект:”Гробищен парк” в гр.Полски Тръмбеш”

>>>
ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ VІ-1355, 1391, 1393, кв.84 по ПУП  на гр.П.Тръмбеш, представляващ ПИ  с идентификатор 57354.300.2072 по КККР на града

>>>
СЪОБЩЕНИЕ за проведена среща за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС и приложения към него на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕЛИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ”

>>>
Обява: Сдружение „Клуб на пенсионера” с.П.Каравелово обявява, че свиква отчетно изборно събрание на 16.08.2013 год. от 10 :00 часа в клуба на кметството при следния дневен ред…

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на територията на Землището на с.Раданово, общ. П.Тръмбеш, обл.В. Търново”

>>>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш

>>>
Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Полски Тръмбеш предоставя обществен достъп до информация за: 1.Инвестиционно намерение на EТ„Краси - Гина Милкова; 2.Инвестиционно намерение на „КРАСИ” ЕООД

>>>
Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за консултантски услуги по управление на изпълнение и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г между ДФЗ и общ.П.Тръмбеш

>>>
Съобщение: На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на участниците за Обществена поръчка с предмет: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Община Полски Тръмбеш, ще се отварят на 10.07.2013 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на Общината, 4-ти етаж. При отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ТВЪРДИ ГОРИВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2013 -2014 Г. ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ; 2.ВЪГЛИЩА ДОНБАСКИ; 3. ВЪГЛИЩА БРИКЕТИ

>>>
ПОКАНА: Във връзка  с изпълнение на проект: „Развитие на професионалните умения и квалификацията  на служителите на Община Полски Тръмбеш”, изпълняван по Договор  № А12-22-99/25.04.2013г.,сключен между Община Полски Тръмбеш   и Министерство на финансите, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г.

>>>
О Б Я В А за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.09.2013 г. и 11.09.2013 г.

>>>
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ „РИТМИ КРАЙ ЯНТРА” - 06 СЕПТЕМВРИ 2013 година.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:„Доставка на канцеларски материали”

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  ПО УПРАВЛЕНИЕ на ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

>>>
СЪОБЩЕНИЕ:На основание чл. 68., ал. 3 от Закона за обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на участниците за Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш по следните обособени позиции:

>>>
Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на Община Полски Тръмбеш ”Разширение гробищен парк на село Климентово”, Разширението на гробищния парк представляващ имот № 000053 по КВС на село Климентово ще се осъществи за сметка на съседен имот № 000059 по КВС на село Климентово, м. „Кадира”,  ЕКАТТЕ 41246, общ. Полски Тръмбеш

>>>
Присъствен публично оповестен конкурс по оферти за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ Застроен „Училищен квартал” стр.кв.24 по ПУП на с.Каранци с площ 6 250,00 кв.м., заедно с построените в него училищна сграда със ЗП 700 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 3262/08.04.2013г. на Община Полски Тръмбеш, за реализация на проект в сферата на образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности, съгласно изискванията на чл.45, ал.2 от Закона за народната просвета.

>>> ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА „Упражняване на строителен надзор по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

>>> ПРОТОКОЛ №1 от Редовно Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ) Проведено на 03.06.2013 г. от 13.00 часа

>>> ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в военно формирование 26340 - София

>>> На основание чл.69 ал.3 от Закон за обществените поръчки Община Полски Тръмбеш съобщава, че пликовете с предлагана цена на участниците в Обществена поръчка с предмет: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна  инфраструктура”  Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш”, Позиция 2 “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово",Позиция 3"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш" ще се отварят на 21.05.2013г. от 09.00 часа в Заседателната зала на Общината, 2 етаж. При отваряне на плика с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители

>>>
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ Относно: Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш

>>>
Във връзка с изискванията на чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда Община Полски Тръмбеш оповестява и предоставя достъп до съдържание на Решение № ВТ-25-ПР/2013г  на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение „Разширяване на гробишен парк -      гр. Полски Тръмбеш”.

>>> Д О К Л А Д
относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община  Полски Тръмбеш.

>>>
На основание чл.29 ал.1 от ЗОП в законоустановения срок в Община Полски Тръмбеш е постъпило запитване за писмено разяснение по документация за участие в Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура" Позиция 1. "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш", Позиция 2 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово", Позиция 3"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Детски свят", гр. Полски Тръмбеш", Община Полски Тръмбеш в съответствие с чл.29 ал.З от ЗОП давам следните отговори на поставените въпроси:

>>>
Във връзка с изпълнение на Проект “Грижим се за Вас”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, Регистрационен номер на договора: BG051PO001-5.1.04-0078-С0001, Община Полски Тръмбеш информира обществеността и заинтересованите лица за провеждане на информационна кръгла маса за запознаване с Проекта.

>>>
Със заповед № ОХ-889/21.12.2012г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности за резервисти във военните формирования на видовете въоръжени сили, с което се открива процедура по набиране на кандидати за служба в ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ във военните формирования на Сухопътни войски, ВВС и ВМС на Република България.

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ  ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:“ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕЛИАЛИ ПО ПРОЕКТ: ”Грижим се за Вас” по договор BG051PO001-5.1.04-0078-C0001 между Община Полски Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект “Грижим се за Вас” по Оператина програма: ”Развитие на човешките ресурси”

>>>
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА:„Доставка   на строителни материали , необходими на Община Полски Тръмбеш”

>>>
Съобщение  относно задавани въпроси по документация за обществена поръчка с предмет:"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”

>>>
Съгласно чл.149 от Закона за устройство на територията, Ви УВЕДОМЯВАМЕ , че Община ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, е издала Разрешение за строеж № СА-01-07-06 / 18.03.201 Зг. за строеж на обект втора категория: " Общинско депо за отпадъци - Община Полски Тръмбеш - закриване, техническа и биологична рекултивация ", ПИ 000118 по КВС на с. Раданово, Община Полски Тръмбеш.

>>> ОБЯВЛЕНИЕ за изработване на окончателен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Газопровод Набуко" - участък на територията на Република България

>>>
Решение 286 за провеждане на конкурс за избор на Управител на общинско търговско дружество „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш

>>> Решение 287 за утвърждаване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на общинско търговско дружество „ПОДЕМ”ЕООД гр. Полски Тръмбеш.

>>>
О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”АД, гр. Кнежа: „Проект за инсталация компресиран въздух към Завод за маслена екстракция”, с местоположение - УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>>
П Р О Е К Т ! За изменение на „Наредба за гробищните паркове на територията на община Полски Тръмбеш”

>>>
О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно намерение на „Олива”, гр. Кнежа за: „Разширение на силозно складово стопанство”, с местоположение - УПИ II, кв. 82 от ПУ /ЗРП/ на гр. Полски Тръмбеш”

>>>
Обществен достъп до Становище  по обществени обсъждания на: доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на отсечка от газопровод „Набуко” на територията на Р. България.

>>>
Обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда на проект на „Община Полски Тръмбеш: „Разширение на „Гробищен парк - гр. Полски Тръмбеш”- План за регулация

>>>
Информация за разпределение по формули на бюджет 2013 на училища и детски градини в община Полски Тръмбеш

>>>
Община Полски Тръмбеш   на основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че  с решение 271 от протокол №20/31.01.2013 год. Общински съвет гр.П.Тръмбеш: дава предварително съгласие за промяна предназначението на 5,65 дка - част  от ПИ № 000059 по КВС на село Климентово -  пасище - мера, целият с  площ от 253,016 дка, публична общинска собсвеност (АОС 2702/12.02.2010г.) за разширение Гробищен парк с.Климентово - ПИ № 000053 по КВС на с.Климентиово (АОС 193/30.10.2000г.)

>>> Обявление за
Общински съвет гр.П.Тръмбеш е дал предварително съгласие за: Определяне на площадка за пътна връзка до ПИ № 57354.29.6 по КККР на гр.П.Тръмбеш за обект: Пречиствателна станция за отпадни води на гр. П.Тръмбеш...

>>>
ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността н-к отдел “Социална политика, образование, култура” в административно звено Дирекция “УТ, ОС и РП” в общинска администрация П. Тръмбеш

>>>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на базисни цени при договаряне и търгове за отдаване под наем на общински имоти и вещи на територията на Община Полски Тръмбеш

>>>
Обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на „Краси” ЕООД, гр. Велико Търново „Капково напояване на 588.90дка царевица”, което ще се реализира в местност „Ормана”, масив № 10 и масив № 11 по ПРЗ, в землището на с. Раданово,    общ. Полски Тръмбеш. Заинтересовани лица, които желаят да изразят  мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ- Велико Търново, адрес : гр. Велико Търново 5002, ул. "Никола Габровски" № 68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org <mailto:riosvt-vt@riosvt.org>,

>>>
Община Полски Тръмбеш, като част от регион Велико Търново участва в културната концепция във връзка с кандидатурата на целия регион за Европейска столица на културата 2019 г.

>>>
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Началник отдел „Социална политика, образование, култура”

>>>
Регистър на издадените разрешителни за ползване на водни обекти общинска собственост

>>>
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМЕБЕШ СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение : „Разширяване на гробищен парк - гр. Полски Тръмбеш”

>>>
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Информираме Ви, че Община Полски Тръмбеш стартира Проект „Грижим се за Вас”, Схема „Помощ в дома”, чрез който ще предоставя социалната услуга „Домашен санитар”. Прием на документи: Документи се подават от 11 до 28 февруари 2013 г; Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 01.04.2013 г.;

>>>
ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Полски Тръмбеш

>>>
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ Относно: Изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш

>>>
Уведомление за провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии за провеждането на национален  референдум на 27 януари 2013 година

>>>
РЕШЕНИЕ № ВТ-61-ПР/2011 г.  НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Разширяване на дейността на съществуваща площадка за вторични суровини с дейсност търговия с черни и цветни метали" с местоположение: УПИ И, кв. 71 по плана на с. Раданово, община Полски Тръмбеш

>>>
Решение №BT-56-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Реконструкция на лющачно-пресов цех към завод за маслена екстракция“

>>>
Съгласно чл.128 , ал.1 от ЗУТ, Община Полски Тръмбеш обявява, че със Заповед СА - 01 -02 -579/16.07.2012г, на основание чл.135, ал.З, чл.124, ал.З, във връзка с чл.109, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, е разрешено изработване проект за Частично изменение на Подробния устройствен план (ПУП) - Плана за регулация и ПРЗ за обединяване на УПИ XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX и XX от стр.кв.57 по РП на село Раданово, Община Полски Тръмбеш с цел застрояване с производствено - складови сгради, предимно производствена (Пп) устройствена зона.