.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000
Loading
                                                                                         ОБЯВЛЕНИЕ

          Община Полски Тръмбеш на основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти на подробни устройствени планове (ПУП) - Парцеларни планове за трасета за линейни обекти на техническата инфраструктура, свързана с изискванията за изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води (ПСОВ) в поземлен имот ПИ кад.№ 57354.29.2  по Кадастралната карта и кадастралния регистър на град Полски Тръмбеш, както следва :
     1. Подробен устройствен план - ПП - трасе на захранващ водопровод от т.1 в  поземлен имот ПИ кад. № 57354.300.2612 през ПИ кад.№№ 57354.300.2464; 57354.300.2465; 57354.33.9; 57354.33.13; 57354.25.3; 57354.48.12  и 57354.29.3  по КККР на град Полски Тръмбеш.
     2. Подробен устройствен план - ПП - трасе на захранващ ел. провод от т.1 в  поземлен имот ПИ кад. № 57354.22.13 през ПИ кад.№№: 57354.22.62; 57354.30.29; 57354.30.18; 57354.29.5 и 57354.29.3  по КККР на град Полски Тръмбеш
     3. Подробен устройствен план - ПП трасе на захранващ телекомуникационен  кабел от т.1 в  поземлен имот ПИ кад. № 57354. 30.31 през ПИ кад.№№: 57354.29.5  и 57354. 29.3 по КККР на град Полски Тръмбеш.
        Проектите на трасетата за линейни обекти на техническата инфраструктура са на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 8. 00 до 17.00 часа,  стая 303 на общината,
       В едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.
Община Полски Тръмбеш  удължава срока за избор на изпълнител за:
“Доставка   на строителни материали, необходими на Община Полски Тръмбеш” по позиции
Позиция 1: „Инертни материали”
Позиция 2: „Материали за груб строеж”;
Позиция 3: „Бояджийски и строителни материали;
Позиция 4: ”Железарски материали”;
Позиция 5: „Ви К Материали”
Изтегли документация
Община Полски Тръмбеш обявява конкурс за избор на изпълнител на: Изготвяне на идейни проекти, конкурсна документация и формуляр за кандидатстване по проект: “Интегриран воден цикъл гр. Полски Тръмбеш”,

обект “ Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа  и нова ПСОВ гр. Полски Тръмбеш” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен № BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”
Изтегли документация
Община Полски Тръмбеш обявява конкурс за избор на изпълнител на: “Ремонтни  работи на улични и пътни настилки на територията на Общ. П.Тръмбеш”, включващ следните позиции:

Позиция 1- Основен ремонт на общински пътища: път VTR 1232 /ІІІ 502/ П.Тръмбеш-Раданово-/І-5/,  път  VTR 1235 /ІІІ 504/ Стефан Стамболово-Полски Сеновец-/І-5/ път VTR 1234 /ІІІ-502, път П.Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ от Общинската пътна мрежа
Позиция 2- Основен ремонт на улична мрежа в с.Куцина -улица между о.т.212- о.т.221
Позиция 3- Текущ ремонт на пътни настилки  на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. П.Тръмбеш, а именно:
     Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км.
     Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.
Позиция 4- Текущ ремонт на улични настилки в населени  места на територията на община Полски Тръмбеш
Позиция 5 -  възстановяване  на тротоари в с.П.Сеновец
Позиция 6 - изграждане на алея в гробищен парк с.П.Сеновец
Изтегли документация
Община П.Тръмбеш обявява конкурс за избор на изпълнител за:“Доставка на петролни продукти /бензин-А-95 Н и Дизелово моторно гориво 0,005 % S/ за нуждите на Общ.П.Тръмбеш”
Изтегли документация
Община Полски Тръмбеш обявява поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012/2013 година”
Изтегли документация
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ:
“Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2012/2013г. на територията на община Полски Тръмбеш-улична мрежа с. Павел“
Изтегли документация
[1][2][3][4][5][6][7][8][9]
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]