.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

15.5.17 На 7 май в град Полски Тръмбеш за пети път се проведе Фестивал на руската песен.

ФЕСТИВАЛ НА РУСКАТА ПЕСЕН

На 7 май  в град Полски Тръмбеш за пети път  се проведе Фестивал на руската песен. Организатори на фестивала бяха  Община Полски Тръмбеш, Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД и Народно читалище „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  в пратньорство с  Генералното консулство на Русия в България в гр.Русе в лицето на Генералния консул г-жа Татяна Грушко, Руския културно информационен център в гр.София и Федерациата за приятелство с народите на Русия и ОНД  в лицето на нейният председател  проф.Захари Захариев.
Националният фестивал беше открит от  г-н Георги Чакъров- Кмет на Община Полски Тръмбеш в присъствието на гостите: г-жа Маринета Кузманова- Председател на ОбС Полски Тръмбеш, г-н Павел Владимирович Журавльов - Ръководител на представителството на Россътрудничество в Република България и Директор на Руския  културно-информационен цинтър в гр.София, г-жа Мария Сердикова - Аташе на Генералното консулство на Русия в гр.Русе, г-жа Настася Еремина - Началник отдел в РКИЦ гр.София, Началника на пресцентъра на Руския културно -информационен център в гр.София г-жа Полина Казанцева и г-н Киро Маринов - Председател на Дружеството за приятелство с народите на Русия и ОНД в Полски Тръмбеш.

4.5.17 УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“
По искане на Кмета на Община Полски Тръмбеш НА 28.04.2017 Г., беше подписано Допълнително споразумение  по договор между  Община Полски Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане гр.София, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“...

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

24.4.17 Съобщение по чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.
На основание на чл. 72, ал. 1, т.2 от Закона за водите (ЗВ) в Общ.П.Тръмбеш е постъпила Молба с вх. №СА-01-13-955/01,03.2017г. от Назиф Кадир-зам.кмет на Общ.П.Тръмбеш за промяна параметрите на Разрешително №5/13.02.2013г. за водовземане от минерална вода-изключителна държавна собственост от находище „Полски Тръмбеш” Сондаж №Р-1хг.
Съгласно чл. 52, ал. 3 е извършено съгласуване на посочените в Молбата параметри на водовземане с Директора на Басейнова дирекция Дунавски район-Плевен.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

20.4.17 ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е утвърдена от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Според нея кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво. Комисия, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.4.17 В изпълнението на Проект „Активни младежи в Общ.П.Тръмбеш” на 01.02.2017г. стартира професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“...

ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнението на Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш”,който се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0025-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш, по линия на Инициативата за младежка заетост, информираме обществеността за изпълнение на дейностите по проекта:
На 01.02.2017 г. стартира професионално обучение по професия „Работник в озеленяването“ на формираната трета група от 16  младежи.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
[14.9.2016-7.12.2016][13.12.2016-4.4.2017][6.4.2017-...]