.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
сигнал за корупция
Банкова сметка за закупуване на документация
за обществена поръчка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BG 62 UNCR 75278442880000
BIC UNCRBGSF; Вид плащане: 447000

7.12.16 Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Нар. за условията и реда за извършване на ОВОС

Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение за „Разширяване на съществуващ гробищен парк в с.П.Сеновец, общ.П.Тръмбеш” с Възложител Общ.П.Тръмбеш.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.12.16 Съобщение относно инвестиц. предложение "Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова градина"

Съобщение до заинтересованите лица, относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение "Модернизиране на земеделско стопанство чрез закупуване на земеделска техника и създаване на ябълкова градина" , което ще се реализира в землището на с.Раданово на ПИ № 61279.116.6, ПИ № 61279.116.3, ПИ № 61279.116.4 с Възложител ЗП Велико Великов.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ. П. Тръмбеш, гр.П.Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

6.12.16 Община Полски Тръмбеш обявява процедура за избор на партньорски организации

Община Полски Тръмбеш  обявява процедура за избор на партньорски организации- неправителствени организации, работодатели и училища, които биха желали да участват в изпълнението на проект

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

29.11.2016 СЪОБЩЕНИЕ Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите...

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание на чл. 61, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ) в Община Полски Тръмбеш е постъпило Заявление с вх. № РД-01 -09-5087 / 13.10.2016 г. от “Агроком” ЕООД, гр. Велико Търново, ул. “Васил Левски” № 15, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

14.11.16 Отчети на Община П. Тръмбеш към 31.10.2016 г.

Отчет DES 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.10.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

11.11.16 ПРОТОКОЛ №2 от Общо Събрание на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛ.РУСЕ)-08.11.2016г. от 13.30ч.

ПРОТОКОЛ №2 от Общо Събрание на РЕГ. СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛ. РУСЕ)
Проведено на 08.11.2016 г. от 13.30 часа

Днес, 08.11.2016 година от 13.30 часа в гр.Бяла, Област Русе в Заседателната зала на Общинска администрация - град Бяла се проведе Общо Събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините, включени в регион Борово (Бяла, област Русе)

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

31.10.16 Отчети на Община П. Тръмбеш към 30.09.2016 г.

Отчет DES 30.09.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 30.09.2016г.. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33 30.09.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF 30.09.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA 30.09.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 30.09.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

27.10.16 ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

                  ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“
Продължава изпълнението на подписаният на 19.09.2016 г. договор между  Общ.П.Тръмбеш и Агенция за социално подпомагане гр.София, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по Операция 3: “Осигуряване на топъл обяд”  за реализиране на Проект ”Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.10.16 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ”
НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”

От месец ноември 2015 г., Община Полски Тръмбеш изпълнява  пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в Община Полски Тръмбеш“ по Договор  № BG05M9OP001-2.002-0030-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Община Полски Тръмбеш   по процедура  BG05M90P001-2.002  „Нeзaвиcим живoт“ пo Опepaтивнa пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейски съюз.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

27.10.16 Заповед за определяне на границите на районите, в които през 2017г. Общ.П.Тръмбеш организира събиране и извозване и обезвреждане на битовите отпадъци

                                                                                           ЗАПОВЕД № РД-02-05-1407
                                                                                       гр. Полски Тръмбеш, 27.10.2016г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
                                                                                                       ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите, в които през 2017г. Община Полски Тръмбеш организира
1. събиране и извозване на битовите отпадъци;
2. обезвреждане на битовите отпадъци в депа;
3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както следва...

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

25.10.16 Дирекция "Бюро по труда"-Свищов уведомява работодателите от общините Свищов и П.Тръмбеш, че разполага с финансови средства за сключване на договори ...

                                                                                            За вас работодатели
                                                                                               Агенция по заетостта
                                                                                  Дирекция "Бюро по труда"- Свищов
Уведомява работодателите от общините Свищов и Полски Тръмбеш, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

18.10.16 ОБЯВА до заинтересуваните лица и общественост. Общ.П.Тръмбеш предоставя информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за...

ОБЯВА до заинтересуваните лица и общественост.

Общ.П.Тръмбеш предоставя информацията по Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец с цер напояване на земеделски култури" с възложител ЗП Иван Иванов. Предложението ще се реализира в землището на с.Каранци, общ.П.Тръмбеш.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, гр.В.Търново, ул."Никола Габровски" 68, в кметство с.Каранци, както и Общинска администрация гр.П.Тръмбеш на ул."Черно море" №4, както и на e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ

07.10 16 ОБЩИНА П.ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ:„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩ.П.ТРЪМБЕШ“

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“

На 19.09.2016 г. Община Полски Тръмбеш подписа договор с Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане - фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по Операция 3: “Осигуряване на топъл обяд”  за реализиране на Проект”Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”.

ВИЖ ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

30.9.16 Съобщение до заинтересуваните лица и общественост, Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9

Съобщение до заинтересуваните лица и общественост, Общ.П.Тръмбеш предоставя информация по Приложение №2 към чл.6 чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за изясняване обществения интерес към реализиране на инвестиционно предложение: „Изграждане на нов обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“, включително изграждане на:
„Присъединителен газопровод с налягане 5.4 МPa“ от Площадката на съществуваща автоматична газорегулираща станция (КС П.Сеновец) до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ и „Електрически кабел 20 kV“ от съществуващ СБС №65 на ЕП „Градина“ от ПС „П.Тръмбеш“ до обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки“ с Възложител „Елит-94“ ЕООД.
Всички, които желаят да изразят становища, мнения, предложения и възражения относно реализацията на инвестиционното предложение могат да го направят писмено в РИОСВ-В.Търново, адрес: гр.В.Търново 5002, ул."Н.Габровски" №68, e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, както и в Общ.П.Тръмбеш, гр.П. Тръмбеш 5180, ул.„Черно море” №4, e-mail: obshtina_pt@abv.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

16.9.16 Конкурсна процедура за подбор на 1 Началник екип и 8 социални работници за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в Обл.В.Търново

В изпълнение на сключено Споразумение за партньорство №BG 03-ПС01-32 от 11.12.2015г. и Анекс №BG03-ПС01-0016 от 01.09.2016г. Към посоченото споразумение между Oбщ.В.Търново в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приемиме 2015”, Общ.В.Търновои Заповед  №РД 22-1790/13.09.2016г. за обявяване конкурсна процедура за подбор на 1 Началник екип и 8 социални работници за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в Обл.В.Търново

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

14.9.16 Обява за приемане на заявления по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”

Обява за приемане на заявления по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Общ.П.Тръмбеш”

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

14.9.16 Отчети на Община П. Тръмбеш към 31.08.2016 г.

Отчет DES 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет DMP 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет K33 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет KSF 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет RA 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
Отчет за касово изпълнение на бюджета 31.08.2016г. ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА
[14.9.2016-7.12.2016][13.12.2016-4.4.2017][6.4.2017-...]